ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله صدیقی، محمد مرفوع، علی قاسمی، (1398). تاثیر به کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(64)، 59-80. magiran.com/p2126138
Roohalah Seddighi, Mohammad Marfou, Ali Ghasemi , (2020). The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 16(64), 59-80. magiran.com/p2126138
روح الله صدیقی، محمد مرفوع، علی قاسمی، تاثیر به کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1398؛ 16(64): 59-80. magiran.com/p2126138
Roohalah Seddighi, Mohammad Marfou, Ali Ghasemi , The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 2020; 16(64): 59-80. magiran.com/p2126138
روح الله صدیقی، محمد مرفوع، علی قاسمی، "تاثیر به کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 16، شماره 64 (1398): 59-80. magiran.com/p2126138
Roohalah Seddighi, Mohammad Marfou, Ali Ghasemi , "The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies", Journal of Empirical Studies in Financial Accounting 16, no.64 (2020): 59-80. magiran.com/p2126138
روح الله صدیقی، محمد مرفوع، علی قاسمی، (1398). 'تاثیر به کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط'، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(64)، صص.59-80. magiran.com/p2126138
Roohalah Seddighi, Mohammad Marfou, Ali Ghasemi , (2020). 'The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies', Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 16(64), pp.59-80. magiran.com/p2126138
روح الله صدیقی؛ محمد مرفوع؛ علی قاسمی. "تاثیر به کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص های عملکرد شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16 ،64 ، 1398، 59-80. magiran.com/p2126138
Roohalah Seddighi; Mohammad Marfou; Ali Ghasemi . "The Effect of Fair Value Approach on Performance Indicators of Small and Medium Sized Investment Companies", Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 16, 64, 2020, 59-80. magiran.com/p2126138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال