ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن فرقانی، محمدعلی وحدت زاد، احمد صادقیه، (1398). ارائه ی الگوریتم بهینه سازی خفاش برای مسئله ی مسیریابی - موجودی چنددوره یی - چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 35(2)، 111-125. magiran.com/p2126587
M. Forghani, M.A. Vahdat Zad , A. Sadegheih, (2020). A BAT ALGORITHM FOR MULTI-PERIOD MULTI-PRODUCT INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS AND SPLIT DELIVERY, Industrial Engineering & Management Sharif, 35(2), 111-125. magiran.com/p2126587
محسن فرقانی، محمدعلی وحدت زاد، احمد صادقیه، ارائه ی الگوریتم بهینه سازی خفاش برای مسئله ی مسیریابی - موجودی چنددوره یی - چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت. مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 1398؛ 35(2): 111-125. magiran.com/p2126587
M. Forghani, M.A. Vahdat Zad , A. Sadegheih, A BAT ALGORITHM FOR MULTI-PERIOD MULTI-PRODUCT INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS AND SPLIT DELIVERY, Industrial Engineering & Management Sharif, 2020; 35(2): 111-125. magiran.com/p2126587
محسن فرقانی، محمدعلی وحدت زاد، احمد صادقیه، "ارائه ی الگوریتم بهینه سازی خفاش برای مسئله ی مسیریابی - موجودی چنددوره یی - چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت"، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 35، شماره 2 (1398): 111-125. magiran.com/p2126587
M. Forghani, M.A. Vahdat Zad , A. Sadegheih, "A BAT ALGORITHM FOR MULTI-PERIOD MULTI-PRODUCT INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS AND SPLIT DELIVERY", Industrial Engineering & Management Sharif 35, no.2 (2020): 111-125. magiran.com/p2126587
محسن فرقانی، محمدعلی وحدت زاد، احمد صادقیه، (1398). 'ارائه ی الگوریتم بهینه سازی خفاش برای مسئله ی مسیریابی - موجودی چنددوره یی - چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت'، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 35(2)، صص.111-125. magiran.com/p2126587
M. Forghani, M.A. Vahdat Zad , A. Sadegheih, (2020). 'A BAT ALGORITHM FOR MULTI-PERIOD MULTI-PRODUCT INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS AND SPLIT DELIVERY', Industrial Engineering & Management Sharif, 35(2), pp.111-125. magiran.com/p2126587
محسن فرقانی؛ محمدعلی وحدت زاد؛ احمد صادقیه. "ارائه ی الگوریتم بهینه سازی خفاش برای مسئله ی مسیریابی - موجودی چنددوره یی - چندمحصولی همراه با شکست تقاضا و حمل در بازگشت". مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 35 ،2 ، 1398، 111-125. magiran.com/p2126587
M. Forghani; M.A. Vahdat Zad ; A. Sadegheih. "A BAT ALGORITHM FOR MULTI-PERIOD MULTI-PRODUCT INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH BACKHAULS AND SPLIT DELIVERY", Industrial Engineering & Management Sharif, 35, 2, 2020, 111-125. magiran.com/p2126587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال