ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه صائب نیا، فرشته کریمی، (1399). بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3(24)، 83-93. magiran.com/p2126638
Somayeh Saebnia , Fereshteh Karimi, (2020). A survey the Impact of Corona Disease (Covid-19) on Business Performance of Small and medium businesses of Ardabil province,, Journal of Accounting and Management vision, 3(24), 83-93. magiran.com/p2126638
سمیه صائب نیا، فرشته کریمی، بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل). نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1399؛ 3(24): 83-93. magiran.com/p2126638
Somayeh Saebnia , Fereshteh Karimi, A survey the Impact of Corona Disease (Covid-19) on Business Performance of Small and medium businesses of Ardabil province,, Journal of Accounting and Management vision, 2020; 3(24): 83-93. magiran.com/p2126638
سمیه صائب نیا، فرشته کریمی، "بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)"، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 3، شماره 24 (1399): 83-93. magiran.com/p2126638
Somayeh Saebnia , Fereshteh Karimi, "A survey the Impact of Corona Disease (Covid-19) on Business Performance of Small and medium businesses of Ardabil province,", Journal of Accounting and Management vision 3, no.24 (2020): 83-93. magiran.com/p2126638
سمیه صائب نیا، فرشته کریمی، (1399). 'بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)'، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3(24)، صص.83-93. magiran.com/p2126638
Somayeh Saebnia , Fereshteh Karimi, (2020). 'A survey the Impact of Corona Disease (Covid-19) on Business Performance of Small and medium businesses of Ardabil province,', Journal of Accounting and Management vision, 3(24), pp.83-93. magiran.com/p2126638
سمیه صائب نیا؛ فرشته کریمی. "بررسی تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل)". نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3 ،24 ، 1399، 83-93. magiran.com/p2126638
Somayeh Saebnia ; Fereshteh Karimi. "A survey the Impact of Corona Disease (Covid-19) on Business Performance of Small and medium businesses of Ardabil province,", Journal of Accounting and Management vision, 3, 24, 2020, 83-93. magiran.com/p2126638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال