ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالمجید خورشید، علی اکبر اسدی، (1399). ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(33)، 57-68. magiran.com/p2127115
Abdolmajid Khorshid, AliAkbar Asadi, (2020). Evaluation and Grouping of Sugar Beet Breeding Genotypes Under Normal and Drought Stress Conditions Using Multivariate Statistical Methods, Journal of Crop Breeding, 12(33), 57-68. magiran.com/p2127115
عبدالمجید خورشید، علی اکبر اسدی، ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399؛ 12(33): 57-68. magiran.com/p2127115
Abdolmajid Khorshid, AliAkbar Asadi, Evaluation and Grouping of Sugar Beet Breeding Genotypes Under Normal and Drought Stress Conditions Using Multivariate Statistical Methods, Journal of Crop Breeding, 2020; 12(33): 57-68. magiran.com/p2127115
عبدالمجید خورشید، علی اکبر اسدی، "ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 12، شماره 33 (1399): 57-68. magiran.com/p2127115
Abdolmajid Khorshid, AliAkbar Asadi, "Evaluation and Grouping of Sugar Beet Breeding Genotypes Under Normal and Drought Stress Conditions Using Multivariate Statistical Methods", Journal of Crop Breeding 12, no.33 (2020): 57-68. magiran.com/p2127115
عبدالمجید خورشید، علی اکبر اسدی، (1399). 'ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(33)، صص.57-68. magiran.com/p2127115
Abdolmajid Khorshid, AliAkbar Asadi, (2020). 'Evaluation and Grouping of Sugar Beet Breeding Genotypes Under Normal and Drought Stress Conditions Using Multivariate Statistical Methods', Journal of Crop Breeding, 12(33), pp.57-68. magiran.com/p2127115
عبدالمجید خورشید؛ علی اکبر اسدی. "ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12 ،33 ، 1399، 57-68. magiran.com/p2127115
Abdolmajid Khorshid; AliAkbar Asadi. "Evaluation and Grouping of Sugar Beet Breeding Genotypes Under Normal and Drought Stress Conditions Using Multivariate Statistical Methods", Journal of Crop Breeding, 12, 33, 2020, 57-68. magiran.com/p2127115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال