ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه سبکباری ابرغان، خلیل زینلی نژاد، اسماعیل ابراهیمی، حسن سلطانلو، (1399). شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(33)، 69-75. magiran.com/p2127116
Masoumeh Sabokbari Abarghan, Khalil Zaynali Nezhad, Esmaeil Ebrahimie, Hasan Soltanloo, (2020). Identification of Pathways and Candidate Genes Associated with Resistance to Ascochyta Blight in a Mutant Chickpea Variety using RNA-Seq Analysis, Journal of Crop Breeding, 12(33), 69-75. magiran.com/p2127116
معصومه سبکباری ابرغان، خلیل زینلی نژاد، اسماعیل ابراهیمی، حسن سلطانلو، شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1399؛ 12(33): 69-75. magiran.com/p2127116
Masoumeh Sabokbari Abarghan, Khalil Zaynali Nezhad, Esmaeil Ebrahimie, Hasan Soltanloo, Identification of Pathways and Candidate Genes Associated with Resistance to Ascochyta Blight in a Mutant Chickpea Variety using RNA-Seq Analysis, Journal of Crop Breeding, 2020; 12(33): 69-75. magiran.com/p2127116
معصومه سبکباری ابرغان، خلیل زینلی نژاد، اسماعیل ابراهیمی، حسن سلطانلو، "شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 12، شماره 33 (1399): 69-75. magiran.com/p2127116
Masoumeh Sabokbari Abarghan, Khalil Zaynali Nezhad, Esmaeil Ebrahimie, Hasan Soltanloo, "Identification of Pathways and Candidate Genes Associated with Resistance to Ascochyta Blight in a Mutant Chickpea Variety using RNA-Seq Analysis", Journal of Crop Breeding 12, no.33 (2020): 69-75. magiran.com/p2127116
معصومه سبکباری ابرغان، خلیل زینلی نژاد، اسماعیل ابراهیمی، حسن سلطانلو، (1399). 'شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(33)، صص.69-75. magiran.com/p2127116
Masoumeh Sabokbari Abarghan, Khalil Zaynali Nezhad, Esmaeil Ebrahimie, Hasan Soltanloo, (2020). 'Identification of Pathways and Candidate Genes Associated with Resistance to Ascochyta Blight in a Mutant Chickpea Variety using RNA-Seq Analysis', Journal of Crop Breeding, 12(33), pp.69-75. magiran.com/p2127116
معصومه سبکباری ابرغان؛ خلیل زینلی نژاد؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسن سلطانلو. "شناسایی مسیرها و ژن‎های کاندید مقاومت به بیماری آسکوکیتا در یک واریته موتانت نخود به روش آنالیز RNA-Seq". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12 ،33 ، 1399، 69-75. magiran.com/p2127116
Masoumeh Sabokbari Abarghan; Khalil Zaynali Nezhad; Esmaeil Ebrahimie; Hasan Soltanloo. "Identification of Pathways and Candidate Genes Associated with Resistance to Ascochyta Blight in a Mutant Chickpea Variety using RNA-Seq Analysis", Journal of Crop Breeding, 12, 33, 2020, 69-75. magiran.com/p2127116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال