ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ابراهیمی، فاطمه عمادی، عباس آسیابانها، (1399). سنگ نگاری و زمین شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 28(1)، 141-158. magiran.com/p2127146
Mohammad Ebrahimi, Fatemeh Emadi, Abbas Asiabanha, (2020). Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28(1), 141-158. magiran.com/p2127146
محمد ابراهیمی، فاطمه عمادی، عباس آسیابانها، سنگ نگاری و زمین شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1399؛ 28(1): 141-158. magiran.com/p2127146
Mohammad Ebrahimi, Fatemeh Emadi, Abbas Asiabanha, Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2020; 28(1): 141-158. magiran.com/p2127146
محمد ابراهیمی، فاطمه عمادی، عباس آسیابانها، "سنگ نگاری و زمین شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 28، شماره 1 (1399): 141-158. magiran.com/p2127146
Mohammad Ebrahimi, Fatemeh Emadi, Abbas Asiabanha, "Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 28, no.1 (2020): 141-158. magiran.com/p2127146
محمد ابراهیمی، فاطمه عمادی، عباس آسیابانها، (1399). 'سنگ نگاری و زمین شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 28(1)، صص.141-158. magiran.com/p2127146
Mohammad Ebrahimi, Fatemeh Emadi, Abbas Asiabanha, (2020). 'Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28(1), pp.141-158. magiran.com/p2127146
محمد ابراهیمی؛ فاطمه عمادی؛ عباس آسیابانها. "سنگ نگاری و زمین شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 28 ،1 ، 1399، 141-158. magiran.com/p2127146
Mohammad Ebrahimi; Fatemeh Emadi; Abbas Asiabanha. "Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28, 1, 2020, 141-158. magiran.com/p2127146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال