ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه برقی طرقبه، حسن بهزادی، اعظم صنعت جو، (1399). ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین المللی و کتابداران آن، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(1)، 8-17. magiran.com/p2127225
K. Barghi Torghebeh, H. Behzadi , A. Sanatjoo, (2020). Quality of Library Services at Ferdowsi University of Mashhad (Views of International Students and Librarians), National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 31(1), 8-17. magiran.com/p2127225
خدیجه برقی طرقبه، حسن بهزادی، اعظم صنعت جو، ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین المللی و کتابداران آن. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 1399؛ 31(1): 8-17. magiran.com/p2127225
K. Barghi Torghebeh, H. Behzadi , A. Sanatjoo, Quality of Library Services at Ferdowsi University of Mashhad (Views of International Students and Librarians), National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 2020; 31(1): 8-17. magiran.com/p2127225
خدیجه برقی طرقبه، حسن بهزادی، اعظم صنعت جو، "ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین المللی و کتابداران آن"، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 31، شماره 1 (1399): 8-17. magiran.com/p2127225
K. Barghi Torghebeh, H. Behzadi , A. Sanatjoo, "Quality of Library Services at Ferdowsi University of Mashhad (Views of International Students and Librarians)", National Studies on Librarianship and Informaion Organization 31, no.1 (2020): 8-17. magiran.com/p2127225
خدیجه برقی طرقبه، حسن بهزادی، اعظم صنعت جو، (1399). 'ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین المللی و کتابداران آن'، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(1)، صص.8-17. magiran.com/p2127225
K. Barghi Torghebeh, H. Behzadi , A. Sanatjoo, (2020). 'Quality of Library Services at Ferdowsi University of Mashhad (Views of International Students and Librarians)', National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 31(1), pp.8-17. magiran.com/p2127225
خدیجه برقی طرقبه؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو. "ارائه خدمات کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین المللی و کتابداران آن". فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31 ،1 ، 1399، 8-17. magiran.com/p2127225
K. Barghi Torghebeh; H. Behzadi ; A. Sanatjoo. "Quality of Library Services at Ferdowsi University of Mashhad (Views of International Students and Librarians)", National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 31, 1, 2020, 8-17. magiran.com/p2127225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال