ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم نجفقلی نژاد، علی صادق زاده وایقان، فرناز محمدی، (1399). بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(1)، 80-92. magiran.com/p2127230
A. Najafqolinejad , A. Sadeghzadeh, F. Mohammadi, (2020). Improving Access to Service Desks at the National Library: a Field Study, National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 31(1), 80-92. magiran.com/p2127230
اعظم نجفقلی نژاد، علی صادق زاده وایقان، فرناز محمدی، بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 1399؛ 31(1): 80-92. magiran.com/p2127230
A. Najafqolinejad , A. Sadeghzadeh, F. Mohammadi, Improving Access to Service Desks at the National Library: a Field Study, National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 2020; 31(1): 80-92. magiran.com/p2127230
اعظم نجفقلی نژاد، علی صادق زاده وایقان، فرناز محمدی، "بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی"، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 31، شماره 1 (1399): 80-92. magiran.com/p2127230
A. Najafqolinejad , A. Sadeghzadeh, F. Mohammadi, "Improving Access to Service Desks at the National Library: a Field Study", National Studies on Librarianship and Informaion Organization 31, no.1 (2020): 80-92. magiran.com/p2127230
اعظم نجفقلی نژاد، علی صادق زاده وایقان، فرناز محمدی، (1399). 'بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی'، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31(1)، صص.80-92. magiran.com/p2127230
A. Najafqolinejad , A. Sadeghzadeh, F. Mohammadi, (2020). 'Improving Access to Service Desks at the National Library: a Field Study', National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 31(1), pp.80-92. magiran.com/p2127230
اعظم نجفقلی نژاد؛ علی صادق زاده وایقان؛ فرناز محمدی. "بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی". فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31 ،1 ، 1399، 80-92. magiran.com/p2127230
A. Najafqolinejad ; A. Sadeghzadeh; F. Mohammadi. "Improving Access to Service Desks at the National Library: a Field Study", National Studies on Librarianship and Informaion Organization, 31, 1, 2020, 80-92. magiran.com/p2127230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال