ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس ابوالقاسمی دهاقانی، قاسم جوادی، محمدجواد ابوالقاسمی، نعمت الله صفری فروشانی، (1399). شاخصه های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی، پژوهشنامه امامیه، 5(10)، 6-32. magiran.com/p2127232
Narges Abolghasemi Dehaghani , Ghasim Javadi, MohammadJavad Abulghasemi, Nematollah Safari Forushani, (2020). Semantic Characteristics of Universal Guardianship in Contemporary Shiite Thoughts, , 5(10), 6-32. magiran.com/p2127232
نرجس ابوالقاسمی دهاقانی، قاسم جوادی، محمدجواد ابوالقاسمی، نعمت الله صفری فروشانی، شاخصه های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی. پژوهشنامه امامیه، 1399؛ 5(10): 6-32. magiran.com/p2127232
Narges Abolghasemi Dehaghani , Ghasim Javadi, MohammadJavad Abulghasemi, Nematollah Safari Forushani, Semantic Characteristics of Universal Guardianship in Contemporary Shiite Thoughts, , 2020; 5(10): 6-32. magiran.com/p2127232
نرجس ابوالقاسمی دهاقانی، قاسم جوادی، محمدجواد ابوالقاسمی، نعمت الله صفری فروشانی، "شاخصه های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی"، پژوهشنامه امامیه 5، شماره 10 (1399): 6-32. magiran.com/p2127232
Narges Abolghasemi Dehaghani , Ghasim Javadi, MohammadJavad Abulghasemi, Nematollah Safari Forushani, "Semantic Characteristics of Universal Guardianship in Contemporary Shiite Thoughts", 5, no.10 (2020): 6-32. magiran.com/p2127232
نرجس ابوالقاسمی دهاقانی، قاسم جوادی، محمدجواد ابوالقاسمی، نعمت الله صفری فروشانی، (1399). 'شاخصه های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی'، پژوهشنامه امامیه، 5(10)، صص.6-32. magiran.com/p2127232
Narges Abolghasemi Dehaghani , Ghasim Javadi, MohammadJavad Abulghasemi, Nematollah Safari Forushani, (2020). 'Semantic Characteristics of Universal Guardianship in Contemporary Shiite Thoughts', , 5(10), pp.6-32. magiran.com/p2127232
نرجس ابوالقاسمی دهاقانی؛ قاسم جوادی؛ محمدجواد ابوالقاسمی؛ نعمت الله صفری فروشانی. "شاخصه های معنایی ولایت تکوینی در اندیشه متفکران معاصر شیعی". پژوهشنامه امامیه، 5 ،10 ، 1399، 6-32. magiran.com/p2127232
Narges Abolghasemi Dehaghani ; Ghasim Javadi; MohammadJavad Abulghasemi; Nematollah Safari Forushani. "Semantic Characteristics of Universal Guardianship in Contemporary Shiite Thoughts", , 5, 10, 2020, 6-32. magiran.com/p2127232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال