ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سینا عصاره نژاد دفولی، میثم فرخی، (1399). دلالت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی اسلامی، برگرفته از قول و سیره رضوی، فصلنامه فرهنگ رضوی، 8(29)، 193-216. magiran.com/p2127265
Sina Asare Nejhad Dezfuli , Meysam Farokhi, (2020). The Basic Implications Of Islamic Educational Policy, Derived From Raḍavī's Words And Deeds, Journal of Razavi Culture, 8(29), 193-216. magiran.com/p2127265
سینا عصاره نژاد دفولی، میثم فرخی، دلالت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی اسلامی، برگرفته از قول و سیره رضوی. فصلنامه فرهنگ رضوی، 1399؛ 8(29): 193-216. magiran.com/p2127265
Sina Asare Nejhad Dezfuli , Meysam Farokhi, The Basic Implications Of Islamic Educational Policy, Derived From Raḍavī's Words And Deeds, Journal of Razavi Culture, 2020; 8(29): 193-216. magiran.com/p2127265
سینا عصاره نژاد دفولی، میثم فرخی، "دلالت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی اسلامی، برگرفته از قول و سیره رضوی"، فصلنامه فرهنگ رضوی 8، شماره 29 (1399): 193-216. magiran.com/p2127265
Sina Asare Nejhad Dezfuli , Meysam Farokhi, "The Basic Implications Of Islamic Educational Policy, Derived From Raḍavī's Words And Deeds", Journal of Razavi Culture 8, no.29 (2020): 193-216. magiran.com/p2127265
سینا عصاره نژاد دفولی، میثم فرخی، (1399). 'دلالت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی اسلامی، برگرفته از قول و سیره رضوی'، فصلنامه فرهنگ رضوی، 8(29)، صص.193-216. magiran.com/p2127265
Sina Asare Nejhad Dezfuli , Meysam Farokhi, (2020). 'The Basic Implications Of Islamic Educational Policy, Derived From Raḍavī's Words And Deeds', Journal of Razavi Culture, 8(29), pp.193-216. magiran.com/p2127265
سینا عصاره نژاد دفولی؛ میثم فرخی. "دلالت های بنیادین سیاست گذاری تربیتی اسلامی، برگرفته از قول و سیره رضوی". فصلنامه فرهنگ رضوی، 8 ،29 ، 1399، 193-216. magiran.com/p2127265
Sina Asare Nejhad Dezfuli ; Meysam Farokhi. "The Basic Implications Of Islamic Educational Policy, Derived From Raḍavī's Words And Deeds", Journal of Razavi Culture, 8, 29, 2020, 193-216. magiran.com/p2127265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال