ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد عباسی، محمد گنجی، سید کمال الدین موسوی، (1399). تدوین و روان سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری)، مجله فیض، 24(1)، 99-108. magiran.com/p2127375
Farzad Abbasi, Mohammad Ganji, Seyyed Kamaladdin Mousavi, (2020). Editing and psychometrics of the death attitude tool and its association with organ donation after brain death: based on structural equation model, Feyz, 24(1), 99-108. magiran.com/p2127375
فرزاد عباسی، محمد گنجی، سید کمال الدین موسوی، تدوین و روان سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری). مجله فیض، 1399؛ 24(1): 99-108. magiran.com/p2127375
Farzad Abbasi, Mohammad Ganji, Seyyed Kamaladdin Mousavi, Editing and psychometrics of the death attitude tool and its association with organ donation after brain death: based on structural equation model, Feyz, 2020; 24(1): 99-108. magiran.com/p2127375
فرزاد عباسی، محمد گنجی، سید کمال الدین موسوی، "تدوین و روان سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری)"، مجله فیض 24، شماره 1 (1399): 99-108. magiran.com/p2127375
Farzad Abbasi, Mohammad Ganji, Seyyed Kamaladdin Mousavi, "Editing and psychometrics of the death attitude tool and its association with organ donation after brain death: based on structural equation model", Feyz 24, no.1 (2020): 99-108. magiran.com/p2127375
فرزاد عباسی، محمد گنجی، سید کمال الدین موسوی، (1399). 'تدوین و روان سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری)'، مجله فیض، 24(1)، صص.99-108. magiran.com/p2127375
Farzad Abbasi, Mohammad Ganji, Seyyed Kamaladdin Mousavi, (2020). 'Editing and psychometrics of the death attitude tool and its association with organ donation after brain death: based on structural equation model', Feyz, 24(1), pp.99-108. magiran.com/p2127375
فرزاد عباسی؛ محمد گنجی؛ سید کمال الدین موسوی. "تدوین و روان سنجی ابزار نگرش به مرگ و بررسی ارتباط آن با اهدای اعضای بدن پس از مرگ مغزی (بر اساس مدل معادلات ساختاری)". مجله فیض، 24 ،1 ، 1399، 99-108. magiran.com/p2127375
Farzad Abbasi; Mohammad Ganji; Seyyed Kamaladdin Mousavi. "Editing and psychometrics of the death attitude tool and its association with organ donation after brain death: based on structural equation model", Feyz, 24, 1, 2020, 99-108. magiran.com/p2127375
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال