ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه کاوه، زهرا شیخلر، حسین اکبری، حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی کاشانی، (1399). بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397، مجله فیض، 24(1)، 109-121. magiran.com/p2127376
Mahdieh Kaveh, Zahra Sheikhlar, Hossein Akbari, Hamidreza Saberi, Masoud Motalebi Kashani, (2020). Correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences, Feyz, 24(1), 109-121. magiran.com/p2127376
مهدیه کاوه، زهرا شیخلر، حسین اکبری، حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی کاشانی، بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397. مجله فیض، 1399؛ 24(1): 109-121. magiran.com/p2127376
Mahdieh Kaveh, Zahra Sheikhlar, Hossein Akbari, Hamidreza Saberi, Masoud Motalebi Kashani, Correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences, Feyz, 2020; 24(1): 109-121. magiran.com/p2127376
مهدیه کاوه، زهرا شیخلر، حسین اکبری، حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی کاشانی، "بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397"، مجله فیض 24، شماره 1 (1399): 109-121. magiran.com/p2127376
Mahdieh Kaveh, Zahra Sheikhlar, Hossein Akbari, Hamidreza Saberi, Masoud Motalebi Kashani, "Correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences", Feyz 24, no.1 (2020): 109-121. magiran.com/p2127376
مهدیه کاوه، زهرا شیخلر، حسین اکبری، حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی کاشانی، (1399). 'بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397'، مجله فیض، 24(1)، صص.109-121. magiran.com/p2127376
Mahdieh Kaveh, Zahra Sheikhlar, Hossein Akbari, Hamidreza Saberi, Masoud Motalebi Kashani, (2020). 'Correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences', Feyz, 24(1), pp.109-121. magiran.com/p2127376
مهدیه کاوه؛ زهرا شیخلر؛ حسین اکبری؛ حمیدرضا صابری؛ مسعود مطلبی کاشانی. "بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397". مجله فیض، 24 ،1 ، 1399، 109-121. magiran.com/p2127376
Mahdieh Kaveh; Zahra Sheikhlar; Hossein Akbari; Hamidreza Saberi; Masoud Motalebi Kashani. "Correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences", Feyz, 24, 1, 2020, 109-121. magiran.com/p2127376
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال