ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان گلستانی، اکبر غربالی، سورنا نظرباغی، (1399). تشخیص آلزایمر در مراحل اولیه بیماری با استفاده از آنالیز ساختاری خطی تصاویر ام آر ای افراد سالمند و بیمار، مجله پزشکی ارومیه، 31(1)، 15-23. magiran.com/p2127424
Rezvan Golestani, Akbar Gharbali, Surena Nazarbaghi, (2020). DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE IN EARLY STAGE USING LINEAR TEXTURE ANALYSIS IN MRI IMAGES, Urmia Medical Journal, 31(1), 15-23. magiran.com/p2127424
رضوان گلستانی، اکبر غربالی، سورنا نظرباغی، تشخیص آلزایمر در مراحل اولیه بیماری با استفاده از آنالیز ساختاری خطی تصاویر ام آر ای افراد سالمند و بیمار. مجله پزشکی ارومیه، 1399؛ 31(1): 15-23. magiran.com/p2127424
Rezvan Golestani, Akbar Gharbali, Surena Nazarbaghi, DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE IN EARLY STAGE USING LINEAR TEXTURE ANALYSIS IN MRI IMAGES, Urmia Medical Journal, 2020; 31(1): 15-23. magiran.com/p2127424
رضوان گلستانی، اکبر غربالی، سورنا نظرباغی، "تشخیص آلزایمر در مراحل اولیه بیماری با استفاده از آنالیز ساختاری خطی تصاویر ام آر ای افراد سالمند و بیمار"، مجله پزشکی ارومیه 31، شماره 1 (1399): 15-23. magiran.com/p2127424
Rezvan Golestani, Akbar Gharbali, Surena Nazarbaghi, "DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE IN EARLY STAGE USING LINEAR TEXTURE ANALYSIS IN MRI IMAGES", Urmia Medical Journal 31, no.1 (2020): 15-23. magiran.com/p2127424
رضوان گلستانی، اکبر غربالی، سورنا نظرباغی، (1399). 'تشخیص آلزایمر در مراحل اولیه بیماری با استفاده از آنالیز ساختاری خطی تصاویر ام آر ای افراد سالمند و بیمار'، مجله پزشکی ارومیه، 31(1)، صص.15-23. magiran.com/p2127424
Rezvan Golestani, Akbar Gharbali, Surena Nazarbaghi, (2020). 'DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE IN EARLY STAGE USING LINEAR TEXTURE ANALYSIS IN MRI IMAGES', Urmia Medical Journal, 31(1), pp.15-23. magiran.com/p2127424
رضوان گلستانی؛ اکبر غربالی؛ سورنا نظرباغی. "تشخیص آلزایمر در مراحل اولیه بیماری با استفاده از آنالیز ساختاری خطی تصاویر ام آر ای افراد سالمند و بیمار". مجله پزشکی ارومیه، 31 ،1 ، 1399، 15-23. magiran.com/p2127424
Rezvan Golestani; Akbar Gharbali; Surena Nazarbaghi. "DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE IN EARLY STAGE USING LINEAR TEXTURE ANALYSIS IN MRI IMAGES", Urmia Medical Journal, 31, 1, 2020, 15-23. magiran.com/p2127424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال