ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین برومند، امیر جودوی، سامیه شهبازی، (1398). نقد و بررسی آراء مفسران در تفسیر «وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا امم امثالکم»، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، 33-57. magiran.com/p2127451
MohammadHussein Boroumand, Amir Joudavi, Samieh Shahbazi, (2020). A Critique and Analysis of the Opinions of Commentators on the Interpretation of “And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but (they are) genera like yourselves (Surah al-Ana’m: 38)., pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 33-57. magiran.com/p2127451
محمدحسین برومند، امیر جودوی، سامیه شهبازی، نقد و بررسی آراء مفسران در تفسیر «وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا امم امثالکم». پژوهش نامه قرآن و حدیث، 1398؛ 25: 33-57. magiran.com/p2127451
MohammadHussein Boroumand, Amir Joudavi, Samieh Shahbazi, A Critique and Analysis of the Opinions of Commentators on the Interpretation of “And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but (they are) genera like yourselves (Surah al-Ana’m: 38)., pazhouhesh name-ye quran va hadith, 2020; 25: 33-57. magiran.com/p2127451
محمدحسین برومند، امیر جودوی، سامیه شهبازی، "نقد و بررسی آراء مفسران در تفسیر «وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا امم امثالکم»"، پژوهش نامه قرآن و حدیث ،25 (1398): 33-57. magiran.com/p2127451
MohammadHussein Boroumand, Amir Joudavi, Samieh Shahbazi, "A Critique and Analysis of the Opinions of Commentators on the Interpretation of “And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but (they are) genera like yourselves (Surah al-Ana’m: 38).", pazhouhesh name-ye quran va hadith no. 25 (2020): 33-57. magiran.com/p2127451
محمدحسین برومند، امیر جودوی، سامیه شهبازی، (1398). 'نقد و بررسی آراء مفسران در تفسیر «وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا امم امثالکم»'، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، صص.33-57. magiran.com/p2127451
MohammadHussein Boroumand, Amir Joudavi, Samieh Shahbazi, (2020). 'A Critique and Analysis of the Opinions of Commentators on the Interpretation of “And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but (they are) genera like yourselves (Surah al-Ana’m: 38).', pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, pp.33-57. magiran.com/p2127451
محمدحسین برومند؛ امیر جودوی؛ سامیه شهبازی. "نقد و بررسی آراء مفسران در تفسیر «وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه إلا امم امثالکم»". پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25 ، 1398، 33-57. magiran.com/p2127451
MohammadHussein Boroumand; Amir Joudavi; Samieh Shahbazi. "A Critique and Analysis of the Opinions of Commentators on the Interpretation of “And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but (they are) genera like yourselves (Surah al-Ana’m: 38).", pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 2020, 33-57. magiran.com/p2127451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال