ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه دسترنج، علیرضا طبیبی، منصوره عرب، (1398). کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سوره احزاب (با محوریت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن)، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، 91-114. magiran.com/p2127453
Fatemeh Dastranj, AliReza Tabibi, Mansureh Arab, (2020). The Application of Discourse Analysis in Explaining the Coherence of Surah al-Ahzab (With a Focus on al-Mizan and fi-Zalal al-Quran Commentaries), pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 91-114. magiran.com/p2127453
فاطمه دسترنج، علیرضا طبیبی، منصوره عرب، کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سوره احزاب (با محوریت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن). پژوهش نامه قرآن و حدیث، 1398؛ 25: 91-114. magiran.com/p2127453
Fatemeh Dastranj, AliReza Tabibi, Mansureh Arab, The Application of Discourse Analysis in Explaining the Coherence of Surah al-Ahzab (With a Focus on al-Mizan and fi-Zalal al-Quran Commentaries), pazhouhesh name-ye quran va hadith, 2020; 25: 91-114. magiran.com/p2127453
فاطمه دسترنج، علیرضا طبیبی، منصوره عرب، "کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سوره احزاب (با محوریت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن)"، پژوهش نامه قرآن و حدیث ،25 (1398): 91-114. magiran.com/p2127453
Fatemeh Dastranj, AliReza Tabibi, Mansureh Arab, "The Application of Discourse Analysis in Explaining the Coherence of Surah al-Ahzab (With a Focus on al-Mizan and fi-Zalal al-Quran Commentaries)", pazhouhesh name-ye quran va hadith no. 25 (2020): 91-114. magiran.com/p2127453
فاطمه دسترنج، علیرضا طبیبی، منصوره عرب، (1398). 'کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سوره احزاب (با محوریت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن)'، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، صص.91-114. magiran.com/p2127453
Fatemeh Dastranj, AliReza Tabibi, Mansureh Arab, (2020). 'The Application of Discourse Analysis in Explaining the Coherence of Surah al-Ahzab (With a Focus on al-Mizan and fi-Zalal al-Quran Commentaries)', pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, pp.91-114. magiran.com/p2127453
فاطمه دسترنج؛ علیرضا طبیبی؛ منصوره عرب. "کاربست تحلیل گفتمان در تبیین پیوستگی سوره احزاب (با محوریت تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن)". پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25 ، 1398، 91-114. magiran.com/p2127453
Fatemeh Dastranj; AliReza Tabibi; Mansureh Arab. "The Application of Discourse Analysis in Explaining the Coherence of Surah al-Ahzab (With a Focus on al-Mizan and fi-Zalal al-Quran Commentaries)", pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 2020, 91-114. magiran.com/p2127453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال