ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن سراج زاده، (1398). جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب های قرآنی، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، 137-163. magiran.com/p2127455
Hassan Serajzadeh, (2020). The Manifestation of the Ethical Obligation Concepts in Quranic Styles, pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 137-163. magiran.com/p2127455
حسن سراج زاده، جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب های قرآنی. پژوهش نامه قرآن و حدیث، 1398؛ 25: 137-163. magiran.com/p2127455
Hassan Serajzadeh, The Manifestation of the Ethical Obligation Concepts in Quranic Styles, pazhouhesh name-ye quran va hadith, 2020; 25: 137-163. magiran.com/p2127455
حسن سراج زاده، "جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب های قرآنی"، پژوهش نامه قرآن و حدیث ،25 (1398): 137-163. magiran.com/p2127455
Hassan Serajzadeh, "The Manifestation of the Ethical Obligation Concepts in Quranic Styles", pazhouhesh name-ye quran va hadith no. 25 (2020): 137-163. magiran.com/p2127455
حسن سراج زاده، (1398). 'جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب های قرآنی'، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، صص.137-163. magiran.com/p2127455
Hassan Serajzadeh, (2020). 'The Manifestation of the Ethical Obligation Concepts in Quranic Styles', pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, pp.137-163. magiran.com/p2127455
حسن سراج زاده. "جلوه مفاهیم الزام اخلاقی در اسلوب های قرآنی". پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25 ، 1398، 137-163. magiran.com/p2127455
Hassan Serajzadeh. "The Manifestation of the Ethical Obligation Concepts in Quranic Styles", pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 2020, 137-163. magiran.com/p2127455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال