ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فخرالدین مرتضوی فر، عباس همامی، سید مهدی سید خاموشی، (1398). سیر بیان روایات توحیدی تا پایان قرن اول، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، 241-266. magiran.com/p2127459
Fakhroddin Mortazavifar, Abbas Hemami, Sayyid Mehdi Sayyid Khamushi, (2020). The Course of the Development of Monotheistic Narrations until the End of the First Century, pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 241-266. magiran.com/p2127459
فخرالدین مرتضوی فر، عباس همامی، سید مهدی سید خاموشی، سیر بیان روایات توحیدی تا پایان قرن اول. پژوهش نامه قرآن و حدیث، 1398؛ 25: 241-266. magiran.com/p2127459
Fakhroddin Mortazavifar, Abbas Hemami, Sayyid Mehdi Sayyid Khamushi, The Course of the Development of Monotheistic Narrations until the End of the First Century, pazhouhesh name-ye quran va hadith, 2020; 25: 241-266. magiran.com/p2127459
فخرالدین مرتضوی فر، عباس همامی، سید مهدی سید خاموشی، "سیر بیان روایات توحیدی تا پایان قرن اول"، پژوهش نامه قرآن و حدیث ،25 (1398): 241-266. magiran.com/p2127459
Fakhroddin Mortazavifar, Abbas Hemami, Sayyid Mehdi Sayyid Khamushi, "The Course of the Development of Monotheistic Narrations until the End of the First Century", pazhouhesh name-ye quran va hadith no. 25 (2020): 241-266. magiran.com/p2127459
فخرالدین مرتضوی فر، عباس همامی، سید مهدی سید خاموشی، (1398). 'سیر بیان روایات توحیدی تا پایان قرن اول'، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، صص.241-266. magiran.com/p2127459
Fakhroddin Mortazavifar, Abbas Hemami, Sayyid Mehdi Sayyid Khamushi, (2020). 'The Course of the Development of Monotheistic Narrations until the End of the First Century', pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, pp.241-266. magiran.com/p2127459
فخرالدین مرتضوی فر؛ عباس همامی؛ سید مهدی سید خاموشی. "سیر بیان روایات توحیدی تا پایان قرن اول". پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25 ، 1398، 241-266. magiran.com/p2127459
Fakhroddin Mortazavifar; Abbas Hemami; Sayyid Mehdi Sayyid Khamushi. "The Course of the Development of Monotheistic Narrations until the End of the First Century", pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 2020, 241-266. magiran.com/p2127459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال