ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل یارمحمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، (1398). نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع)، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، 347-366. magiran.com/p2127463
Ismail Yarmohammadi, Sayyid Abolfazl Sajjadi, Ebrahim Anari Bozchelui, Mahmoud Shahbazi, (2020). Abd al-Qaher Jurjani's Theory of Nazm (Construction) and its Exploration in the Holy Surah al-Maryam (a.s.), pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 347-366. magiran.com/p2127463
اسماعیل یارمحمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع). پژوهش نامه قرآن و حدیث، 1398؛ 25: 347-366. magiran.com/p2127463
Ismail Yarmohammadi, Sayyid Abolfazl Sajjadi, Ebrahim Anari Bozchelui, Mahmoud Shahbazi, Abd al-Qaher Jurjani's Theory of Nazm (Construction) and its Exploration in the Holy Surah al-Maryam (a.s.), pazhouhesh name-ye quran va hadith, 2020; 25: 347-366. magiran.com/p2127463
اسماعیل یارمحمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، "نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع)"، پژوهش نامه قرآن و حدیث ،25 (1398): 347-366. magiran.com/p2127463
Ismail Yarmohammadi, Sayyid Abolfazl Sajjadi, Ebrahim Anari Bozchelui, Mahmoud Shahbazi, "Abd al-Qaher Jurjani's Theory of Nazm (Construction) and its Exploration in the Holy Surah al-Maryam (a.s.)", pazhouhesh name-ye quran va hadith no. 25 (2020): 347-366. magiran.com/p2127463
اسماعیل یارمحمدی، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، (1398). 'نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع)'، پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25، صص.347-366. magiran.com/p2127463
Ismail Yarmohammadi, Sayyid Abolfazl Sajjadi, Ebrahim Anari Bozchelui, Mahmoud Shahbazi, (2020). 'Abd al-Qaher Jurjani's Theory of Nazm (Construction) and its Exploration in the Holy Surah al-Maryam (a.s.)', pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, pp.347-366. magiran.com/p2127463
اسماعیل یارمحمدی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ محمود شهبازی. "نظریه «نظم» عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه «مریم» (ع)". پژوهش نامه قرآن و حدیث، 25 ، 1398، 347-366. magiran.com/p2127463
Ismail Yarmohammadi; Sayyid Abolfazl Sajjadi; Ebrahim Anari Bozchelui; Mahmoud Shahbazi. "Abd al-Qaher Jurjani's Theory of Nazm (Construction) and its Exploration in the Holy Surah al-Maryam (a.s.)", pazhouhesh name-ye quran va hadith, 25, 2020, 347-366. magiran.com/p2127463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال