ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ghazaleh Amjadi, Kazem Parivar, Seyed Fazlollah Mousavi, AbbasAli Imani Fooladi , (2020). Effect of Metalloprotease Arazyme on the Expression of MMP2 and MMP9 Genes in Metastasis of Colon and Ovarian Cancer Cell Lines, Thrita, 8(24), 2. magiran.com/p2127501
Ghazaleh Amjadi, Kazem Parivar, Seyed Fazlollah Mousavi, AbbasAli Imani Fooladi , Effect of Metalloprotease Arazyme on the Expression of MMP2 and MMP9 Genes in Metastasis of Colon and Ovarian Cancer Cell Lines, Thrita, 2020; 8(24): 2. magiran.com/p2127501
Ghazaleh Amjadi, Kazem Parivar, Seyed Fazlollah Mousavi, AbbasAli Imani Fooladi , "Effect of Metalloprotease Arazyme on the Expression of MMP2 and MMP9 Genes in Metastasis of Colon and Ovarian Cancer Cell Lines", Thrita 8, no.24 (2020): 2. magiran.com/p2127501
Ghazaleh Amjadi, Kazem Parivar, Seyed Fazlollah Mousavi, AbbasAli Imani Fooladi , (2020). 'Effect of Metalloprotease Arazyme on the Expression of MMP2 and MMP9 Genes in Metastasis of Colon and Ovarian Cancer Cell Lines', Thrita, 8(24), pp.2. magiran.com/p2127501
Ghazaleh Amjadi; Kazem Parivar; Seyed Fazlollah Mousavi; AbbasAli Imani Fooladi . "Effect of Metalloprotease Arazyme on the Expression of MMP2 and MMP9 Genes in Metastasis of Colon and Ovarian Cancer Cell Lines", Thrita, 8, 24, 2020, 2. magiran.com/p2127501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال