ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا کلانتری، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی، (1393). بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 11، 37-48. magiran.com/p2127923
S Kalantari, Sh Banijamali, Z Khostavi, (2015). The Effect of Philosophy for Children Program (P4C) on Reduction of Irrational Thoughts in 6th Academic Year Students in Brujen, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 11, 37-48. magiran.com/p2127923
سارا کلانتری، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی، بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن. نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 1393؛ 11: 37-48. magiran.com/p2127923
S Kalantari, Sh Banijamali, Z Khostavi, The Effect of Philosophy for Children Program (P4C) on Reduction of Irrational Thoughts in 6th Academic Year Students in Brujen, Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 2015; 11: 37-48. magiran.com/p2127923
سارا کلانتری، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی، "بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن"، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت ،11 (1393): 37-48. magiran.com/p2127923
S Kalantari, Sh Banijamali, Z Khostavi, "The Effect of Philosophy for Children Program (P4C) on Reduction of Irrational Thoughts in 6th Academic Year Students in Brujen", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality no. 11 (2015): 37-48. magiran.com/p2127923
سارا کلانتری، شکوه سادات بنی جمالی، زهره خسروی، (1393). 'بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن'، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 11، صص.37-48. magiran.com/p2127923
S Kalantari, Sh Banijamali, Z Khostavi, (2015). 'The Effect of Philosophy for Children Program (P4C) on Reduction of Irrational Thoughts in 6th Academic Year Students in Brujen', Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 11, pp.37-48. magiran.com/p2127923
سارا کلانتری؛ شکوه سادات بنی جمالی؛ زهره خسروی. "بررسی اثربخشی اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر کاهش تفکرات غیرمنطقی دانش آموزان دختر کلاس اول مقطع راهنمایی شهرستان بروجن". نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، 11 ، 1393، 37-48. magiran.com/p2127923
S Kalantari; Sh Banijamali; Z Khostavi. "The Effect of Philosophy for Children Program (P4C) on Reduction of Irrational Thoughts in 6th Academic Year Students in Brujen", Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, 11, 2015, 37-48. magiran.com/p2127923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال