ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهردخت مظفری، هاشم نیکومرام، (1399). بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(46)، 179-191. magiran.com/p2127964
Mehrdokht Mozaffari, Hashem Nikoomaram , (2020). Assessing the Efficiency of the Value-at-Risk Index (VAR) using Extreme Value Theory in comparison with traditional risk assessment methods, Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(46), 179-191. magiran.com/p2127964
مهردخت مظفری، هاشم نیکومرام، بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1399؛ 13(46): 179-191. magiran.com/p2127964
Mehrdokht Mozaffari, Hashem Nikoomaram , Assessing the Efficiency of the Value-at-Risk Index (VAR) using Extreme Value Theory in comparison with traditional risk assessment methods, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2020; 13(46): 179-191. magiran.com/p2127964
مهردخت مظفری، هاشم نیکومرام، "بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 13، شماره 46 (1399): 179-191. magiran.com/p2127964
Mehrdokht Mozaffari, Hashem Nikoomaram , "Assessing the Efficiency of the Value-at-Risk Index (VAR) using Extreme Value Theory in comparison with traditional risk assessment methods", Financial Knowledge of Securities Analysis 13, no.46 (2020): 179-191. magiran.com/p2127964
مهردخت مظفری، هاشم نیکومرام، (1399). 'بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13(46)، صص.179-191. magiran.com/p2127964
Mehrdokht Mozaffari, Hashem Nikoomaram , (2020). 'Assessing the Efficiency of the Value-at-Risk Index (VAR) using Extreme Value Theory in comparison with traditional risk assessment methods', Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(46), pp.179-191. magiran.com/p2127964
مهردخت مظفری؛ هاشم نیکومرام. "بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13 ،46 ، 1399، 179-191. magiran.com/p2127964
Mehrdokht Mozaffari; Hashem Nikoomaram . "Assessing the Efficiency of the Value-at-Risk Index (VAR) using Extreme Value Theory in comparison with traditional risk assessment methods", Financial Knowledge of Securities Analysis, 13, 46, 2020, 179-191. magiran.com/p2127964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال