ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم لطفی، حسین عارفی، عباس بحرودی، (1399). بررسی نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده هایپریون و داده های ژئوفیزیک هوایی، مجله محیط و معدن، 11(2)، 405-417. magiran.com/p2128368
M. Lotfi, H. Arefi , A. Bahroudi, (2020). Investigating Alteration Zone Mapping Using EO-1 Hyperion Imagery and Airborne Geophysics Data, Journal of Mining and Environement, 11(2), 405-417. magiran.com/p2128368
مریم لطفی، حسین عارفی، عباس بحرودی، بررسی نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده هایپریون و داده های ژئوفیزیک هوایی. مجله محیط و معدن، 1399؛ 11(2): 405-417. magiran.com/p2128368
M. Lotfi, H. Arefi , A. Bahroudi, Investigating Alteration Zone Mapping Using EO-1 Hyperion Imagery and Airborne Geophysics Data, Journal of Mining and Environement, 2020; 11(2): 405-417. magiran.com/p2128368
مریم لطفی، حسین عارفی، عباس بحرودی، "بررسی نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده هایپریون و داده های ژئوفیزیک هوایی"، مجله محیط و معدن 11، شماره 2 (1399): 405-417. magiran.com/p2128368
M. Lotfi, H. Arefi , A. Bahroudi, "Investigating Alteration Zone Mapping Using EO-1 Hyperion Imagery and Airborne Geophysics Data", Journal of Mining and Environement 11, no.2 (2020): 405-417. magiran.com/p2128368
مریم لطفی، حسین عارفی، عباس بحرودی، (1399). 'بررسی نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده هایپریون و داده های ژئوفیزیک هوایی'، مجله محیط و معدن، 11(2)، صص.405-417. magiran.com/p2128368
M. Lotfi, H. Arefi , A. Bahroudi, (2020). 'Investigating Alteration Zone Mapping Using EO-1 Hyperion Imagery and Airborne Geophysics Data', Journal of Mining and Environement, 11(2), pp.405-417. magiran.com/p2128368
مریم لطفی؛ حسین عارفی؛ عباس بحرودی. "بررسی نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از تصاویر سنجنده هایپریون و داده های ژئوفیزیک هوایی". مجله محیط و معدن، 11 ،2 ، 1399، 405-417. magiran.com/p2128368
M. Lotfi; H. Arefi ; A. Bahroudi. "Investigating Alteration Zone Mapping Using EO-1 Hyperion Imagery and Airborne Geophysics Data", Journal of Mining and Environement, 11, 2, 2020, 405-417. magiran.com/p2128368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال