ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پگاه گرجیان، غلامرضا عسکری، مطهر حیدری بنی، محمدجواد طراحی، نیماه بحرینی، (1399). اثر مکمل یاری توام عصاره زردچوبه، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(4)، 246-254. magiran.com/p2128386
Pegah Gorgian, Gholamreza Askari, Motahar Heidari Beni, MohammadJavad Tarrahi, Nimah Bahreini, (2020). Effects of Curcuma, Black Pepper, and Ginger on the Pain and Performance of Patients with Chronic Knee Osteoarthritis, Journal of Health System Research, 15(4), 246-254. magiran.com/p2128386
پگاه گرجیان، غلامرضا عسکری، مطهر حیدری بنی، محمدجواد طراحی، نیماه بحرینی، اثر مکمل یاری توام عصاره زردچوبه، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1399؛ 15(4): 246-254. magiran.com/p2128386
Pegah Gorgian, Gholamreza Askari, Motahar Heidari Beni, MohammadJavad Tarrahi, Nimah Bahreini, Effects of Curcuma, Black Pepper, and Ginger on the Pain and Performance of Patients with Chronic Knee Osteoarthritis, Journal of Health System Research, 2020; 15(4): 246-254. magiran.com/p2128386
پگاه گرجیان، غلامرضا عسکری، مطهر حیدری بنی، محمدجواد طراحی، نیماه بحرینی، "اثر مکمل یاری توام عصاره زردچوبه، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو"، مجله تحقیقات نظام سلامت 15، شماره 4 (1399): 246-254. magiran.com/p2128386
Pegah Gorgian, Gholamreza Askari, Motahar Heidari Beni, MohammadJavad Tarrahi, Nimah Bahreini, "Effects of Curcuma, Black Pepper, and Ginger on the Pain and Performance of Patients with Chronic Knee Osteoarthritis", Journal of Health System Research 15, no.4 (2020): 246-254. magiran.com/p2128386
پگاه گرجیان، غلامرضا عسکری، مطهر حیدری بنی، محمدجواد طراحی، نیماه بحرینی، (1399). 'اثر مکمل یاری توام عصاره زردچوبه، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 15(4)، صص.246-254. magiran.com/p2128386
Pegah Gorgian, Gholamreza Askari, Motahar Heidari Beni, MohammadJavad Tarrahi, Nimah Bahreini, (2020). 'Effects of Curcuma, Black Pepper, and Ginger on the Pain and Performance of Patients with Chronic Knee Osteoarthritis', Journal of Health System Research, 15(4), pp.246-254. magiran.com/p2128386
پگاه گرجیان؛ غلامرضا عسکری؛ مطهر حیدری بنی؛ محمدجواد طراحی؛ نیماه بحرینی. "اثر مکمل یاری توام عصاره زردچوبه، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو". مجله تحقیقات نظام سلامت، 15 ،4 ، 1399، 246-254. magiran.com/p2128386
Pegah Gorgian; Gholamreza Askari; Motahar Heidari Beni; MohammadJavad Tarrahi; Nimah Bahreini. "Effects of Curcuma, Black Pepper, and Ginger on the Pain and Performance of Patients with Chronic Knee Osteoarthritis", Journal of Health System Research, 15, 4, 2020, 246-254. magiran.com/p2128386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال