ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نورمحمد منجزی، عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، (1399). ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(32)، 25-40. magiran.com/p2128653
Nourmohammad Monjezi, Amer Nikpour, Mahnaz Hosseinisiahgoli , (2020). Assess Factors Affecting Development of Domestic Medical Tourism, Case Study of Ahvaz Metropolis, Journal of Geography and Environmental Studies, 8(32), 25-40. magiran.com/p2128653
نورمحمد منجزی، عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1399؛ 8(32): 25-40. magiran.com/p2128653
Nourmohammad Monjezi, Amer Nikpour, Mahnaz Hosseinisiahgoli , Assess Factors Affecting Development of Domestic Medical Tourism, Case Study of Ahvaz Metropolis, Journal of Geography and Environmental Studies, 2020; 8(32): 25-40. magiran.com/p2128653
نورمحمد منجزی، عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، "ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 8، شماره 32 (1399): 25-40. magiran.com/p2128653
Nourmohammad Monjezi, Amer Nikpour, Mahnaz Hosseinisiahgoli , "Assess Factors Affecting Development of Domestic Medical Tourism, Case Study of Ahvaz Metropolis", Journal of Geography and Environmental Studies 8, no.32 (2020): 25-40. magiran.com/p2128653
نورمحمد منجزی، عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، (1399). 'ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(32)، صص.25-40. magiran.com/p2128653
Nourmohammad Monjezi, Amer Nikpour, Mahnaz Hosseinisiahgoli , (2020). 'Assess Factors Affecting Development of Domestic Medical Tourism, Case Study of Ahvaz Metropolis', Journal of Geography and Environmental Studies, 8(32), pp.25-40. magiran.com/p2128653
نورمحمد منجزی؛ عامر نیک پور؛ مهناز حسینی سیاه گلی. "ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8 ،32 ، 1399، 25-40. magiran.com/p2128653
Nourmohammad Monjezi; Amer Nikpour; Mahnaz Hosseinisiahgoli . "Assess Factors Affecting Development of Domestic Medical Tourism, Case Study of Ahvaz Metropolis", Journal of Geography and Environmental Studies, 8, 32, 2020, 25-40. magiran.com/p2128653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال