ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعلی احمدی، غلامرضا جانباز قبادی، صدرالدین متولی، شهریار خالدی، (1399). مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(32)، 67-80. magiran.com/p2128656
Golamali Ahmadi, Golamreza Janbaz Ghobadi , Sadrodin Motavali, Shahriar Khaledi, (2020). Modeling ice and snow accretion for designing power lines (case study: Baladeh Nur), Journal of Geography and Environmental Studies, 8(32), 67-80. magiran.com/p2128656
غلامعلی احمدی، غلامرضا جانباز قبادی، صدرالدین متولی، شهریار خالدی، مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1399؛ 8(32): 67-80. magiran.com/p2128656
Golamali Ahmadi, Golamreza Janbaz Ghobadi , Sadrodin Motavali, Shahriar Khaledi, Modeling ice and snow accretion for designing power lines (case study: Baladeh Nur), Journal of Geography and Environmental Studies, 2020; 8(32): 67-80. magiran.com/p2128656
غلامعلی احمدی، غلامرضا جانباز قبادی، صدرالدین متولی، شهریار خالدی، "مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 8، شماره 32 (1399): 67-80. magiran.com/p2128656
Golamali Ahmadi, Golamreza Janbaz Ghobadi , Sadrodin Motavali, Shahriar Khaledi, "Modeling ice and snow accretion for designing power lines (case study: Baladeh Nur)", Journal of Geography and Environmental Studies 8, no.32 (2020): 67-80. magiran.com/p2128656
غلامعلی احمدی، غلامرضا جانباز قبادی، صدرالدین متولی، شهریار خالدی، (1399). 'مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(32)، صص.67-80. magiran.com/p2128656
Golamali Ahmadi, Golamreza Janbaz Ghobadi , Sadrodin Motavali, Shahriar Khaledi, (2020). 'Modeling ice and snow accretion for designing power lines (case study: Baladeh Nur)', Journal of Geography and Environmental Studies, 8(32), pp.67-80. magiran.com/p2128656
غلامعلی احمدی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی. "مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8 ،32 ، 1399، 67-80. magiran.com/p2128656
Golamali Ahmadi; Golamreza Janbaz Ghobadi ; Sadrodin Motavali; Shahriar Khaledi. "Modeling ice and snow accretion for designing power lines (case study: Baladeh Nur)", Journal of Geography and Environmental Studies, 8, 32, 2020, 67-80. magiran.com/p2128656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال