ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن رحمانی، مجید شمس، مهتاب ساکی، (1399). شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص های انسانی، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(32)، 81-96. magiran.com/p2128657
BIGHAN RAHMANI, MAJID SHAMS, MAHTAB SAKI , (2020). Identifying the optimal urban function of Alushtar for sustainable development with an emphasis on enhancing human characteristics, Journal of Geography and Environmental Studies, 8(32), 81-96. magiran.com/p2128657
بیژن رحمانی، مجید شمس، مهتاب ساکی، شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص های انسانی. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1399؛ 8(32): 81-96. magiran.com/p2128657
BIGHAN RAHMANI, MAJID SHAMS, MAHTAB SAKI , Identifying the optimal urban function of Alushtar for sustainable development with an emphasis on enhancing human characteristics, Journal of Geography and Environmental Studies, 2020; 8(32): 81-96. magiran.com/p2128657
بیژن رحمانی، مجید شمس، مهتاب ساکی، "شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص های انسانی"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 8، شماره 32 (1399): 81-96. magiran.com/p2128657
BIGHAN RAHMANI, MAJID SHAMS, MAHTAB SAKI , "Identifying the optimal urban function of Alushtar for sustainable development with an emphasis on enhancing human characteristics", Journal of Geography and Environmental Studies 8, no.32 (2020): 81-96. magiran.com/p2128657
بیژن رحمانی، مجید شمس، مهتاب ساکی، (1399). 'شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص های انسانی'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8(32)، صص.81-96. magiran.com/p2128657
BIGHAN RAHMANI, MAJID SHAMS, MAHTAB SAKI , (2020). 'Identifying the optimal urban function of Alushtar for sustainable development with an emphasis on enhancing human characteristics', Journal of Geography and Environmental Studies, 8(32), pp.81-96. magiran.com/p2128657
بیژن رحمانی؛ مجید شمس؛ مهتاب ساکی. "شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص های انسانی". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 8 ،32 ، 1399، 81-96. magiran.com/p2128657
BIGHAN RAHMANI; MAJID SHAMS; MAHTAB SAKI . "Identifying the optimal urban function of Alushtar for sustainable development with an emphasis on enhancing human characteristics", Journal of Geography and Environmental Studies, 8, 32, 2020, 81-96. magiran.com/p2128657
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال