ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تورج زینی وند، روژین نادری، (1399). سیر تحولات ادبیات تطبیقی در اردن، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 8(2)، 1-22. magiran.com/p2128723
Tooraj Zinivand, Rojeen Naderi, (2020). The evolutionary process of comparative literature in Jordan, Comparative Literature Research, 8(2), 1-22. magiran.com/p2128723
تورج زینی وند، روژین نادری، سیر تحولات ادبیات تطبیقی در اردن. نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 1399؛ 8(2): 1-22. magiran.com/p2128723
Tooraj Zinivand, Rojeen Naderi, The evolutionary process of comparative literature in Jordan, Comparative Literature Research, 2020; 8(2): 1-22. magiran.com/p2128723
تورج زینی وند، روژین نادری، "سیر تحولات ادبیات تطبیقی در اردن"، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 8، شماره 2 (1399): 1-22. magiran.com/p2128723
Tooraj Zinivand, Rojeen Naderi, "The evolutionary process of comparative literature in Jordan", Comparative Literature Research 8, no.2 (2020): 1-22. magiran.com/p2128723
تورج زینی وند، روژین نادری، (1399). 'سیر تحولات ادبیات تطبیقی در اردن'، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 8(2)، صص.1-22. magiran.com/p2128723
Tooraj Zinivand, Rojeen Naderi, (2020). 'The evolutionary process of comparative literature in Jordan', Comparative Literature Research, 8(2), pp.1-22. magiran.com/p2128723
تورج زینی وند؛ روژین نادری. "سیر تحولات ادبیات تطبیقی در اردن". نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 8 ،2 ، 1399، 1-22. magiran.com/p2128723
Tooraj Zinivand; Rojeen Naderi. "The evolutionary process of comparative literature in Jordan", Comparative Literature Research, 8, 2, 2020, 1-22. magiran.com/p2128723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال