ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام نیکوبخت، حسینعلی قبادی، (1399). مقایسه تطبیقی بررسی تاثیر مرگ آگاهی بر شخصیت های صاحب قدرت، در نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو و داستان ضحاک شاهنامه فردوسی، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 8(2)، 23-46. magiran.com/p2128724
Elham Nikoubakht, Hoseinali Ghobadi, (2020). A Comparative Study of the Impact of Death Consciousness on the Powerfull Characters, in Caligula's play by Albert Camus and Zahhak's story in Shahnameh, Comparative Literature Research, 8(2), 23-46. magiran.com/p2128724
الهام نیکوبخت، حسینعلی قبادی، مقایسه تطبیقی بررسی تاثیر مرگ آگاهی بر شخصیت های صاحب قدرت، در نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو و داستان ضحاک شاهنامه فردوسی. نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 1399؛ 8(2): 23-46. magiran.com/p2128724
Elham Nikoubakht, Hoseinali Ghobadi, A Comparative Study of the Impact of Death Consciousness on the Powerfull Characters, in Caligula's play by Albert Camus and Zahhak's story in Shahnameh, Comparative Literature Research, 2020; 8(2): 23-46. magiran.com/p2128724
الهام نیکوبخت، حسینعلی قبادی، "مقایسه تطبیقی بررسی تاثیر مرگ آگاهی بر شخصیت های صاحب قدرت، در نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو و داستان ضحاک شاهنامه فردوسی"، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی 8، شماره 2 (1399): 23-46. magiran.com/p2128724
Elham Nikoubakht, Hoseinali Ghobadi, "A Comparative Study of the Impact of Death Consciousness on the Powerfull Characters, in Caligula's play by Albert Camus and Zahhak's story in Shahnameh", Comparative Literature Research 8, no.2 (2020): 23-46. magiran.com/p2128724
الهام نیکوبخت، حسینعلی قبادی، (1399). 'مقایسه تطبیقی بررسی تاثیر مرگ آگاهی بر شخصیت های صاحب قدرت، در نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو و داستان ضحاک شاهنامه فردوسی'، نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 8(2)، صص.23-46. magiran.com/p2128724
Elham Nikoubakht, Hoseinali Ghobadi, (2020). 'A Comparative Study of the Impact of Death Consciousness on the Powerfull Characters, in Caligula's play by Albert Camus and Zahhak's story in Shahnameh', Comparative Literature Research, 8(2), pp.23-46. magiran.com/p2128724
الهام نیکوبخت؛ حسینعلی قبادی. "مقایسه تطبیقی بررسی تاثیر مرگ آگاهی بر شخصیت های صاحب قدرت، در نمایشنامه کالیگولا نوشته آلبر کامو و داستان ضحاک شاهنامه فردوسی". نشریه پژوهش های ادبیات تطبیقی، 8 ،2 ، 1399، 23-46. magiran.com/p2128724
Elham Nikoubakht; Hoseinali Ghobadi. "A Comparative Study of the Impact of Death Consciousness on the Powerfull Characters, in Caligula's play by Albert Camus and Zahhak's story in Shahnameh", Comparative Literature Research, 8, 2, 2020, 23-46. magiran.com/p2128724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال