ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین الهی مهر، بهاره توکلی فر، غلامرضا بیات، هما صدری، رضا ارجمند، سیده مرضیه فاطمه ابهری، (1399). بررسی شیوع مسمومیت حاد درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال های1394-1393، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 9(2)، 209-218. magiran.com/p2128753
Nasrin Elahimehr, Bahareh Tavakoli Far, Gholamreza Bayat, Homa Sadri, Reza Arjmand, Seyede Marzieh Fatemi Abhari, (2020). Prevalence of Acute Intoxication in Children Visiting Shahid Bahonar Hospital in Karaj, Iran, 2014-2015, Alborz University Medical Journal, 9(2), 209-218. magiran.com/p2128753
نسرین الهی مهر، بهاره توکلی فر، غلامرضا بیات، هما صدری، رضا ارجمند، سیده مرضیه فاطمه ابهری، بررسی شیوع مسمومیت حاد درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال های1394-1393. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1399؛ 9(2): 209-218. magiran.com/p2128753
Nasrin Elahimehr, Bahareh Tavakoli Far, Gholamreza Bayat, Homa Sadri, Reza Arjmand, Seyede Marzieh Fatemi Abhari, Prevalence of Acute Intoxication in Children Visiting Shahid Bahonar Hospital in Karaj, Iran, 2014-2015, Alborz University Medical Journal, 2020; 9(2): 209-218. magiran.com/p2128753
نسرین الهی مهر، بهاره توکلی فر، غلامرضا بیات، هما صدری، رضا ارجمند، سیده مرضیه فاطمه ابهری، "بررسی شیوع مسمومیت حاد درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال های1394-1393"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 9، شماره 2 (1399): 209-218. magiran.com/p2128753
Nasrin Elahimehr, Bahareh Tavakoli Far, Gholamreza Bayat, Homa Sadri, Reza Arjmand, Seyede Marzieh Fatemi Abhari, "Prevalence of Acute Intoxication in Children Visiting Shahid Bahonar Hospital in Karaj, Iran, 2014-2015", Alborz University Medical Journal 9, no.2 (2020): 209-218. magiran.com/p2128753
نسرین الهی مهر، بهاره توکلی فر، غلامرضا بیات، هما صدری، رضا ارجمند، سیده مرضیه فاطمه ابهری، (1399). 'بررسی شیوع مسمومیت حاد درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال های1394-1393'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 9(2)، صص.209-218. magiran.com/p2128753
Nasrin Elahimehr, Bahareh Tavakoli Far, Gholamreza Bayat, Homa Sadri, Reza Arjmand, Seyede Marzieh Fatemi Abhari, (2020). 'Prevalence of Acute Intoxication in Children Visiting Shahid Bahonar Hospital in Karaj, Iran, 2014-2015', Alborz University Medical Journal, 9(2), pp.209-218. magiran.com/p2128753
نسرین الهی مهر؛ بهاره توکلی فر؛ غلامرضا بیات؛ هما صدری؛ رضا ارجمند؛ سیده مرضیه فاطمه ابهری. "بررسی شیوع مسمومیت حاد درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال های1394-1393". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 9 ،2 ، 1399، 209-218. magiran.com/p2128753
Nasrin Elahimehr; Bahareh Tavakoli Far; Gholamreza Bayat; Homa Sadri; Reza Arjmand; Seyede Marzieh Fatemi Abhari. "Prevalence of Acute Intoxication in Children Visiting Shahid Bahonar Hospital in Karaj, Iran, 2014-2015", Alborz University Medical Journal, 9, 2, 2020, 209-218. magiran.com/p2128753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال