ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا نصیری زیبا، محمدجواد ویسی میانکلی، حمید حقانی، (1399). بررسی کیفیت خواب با ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی (ع) در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28(1)، 1-11. magiran.com/p2128773
Fariba Nasiri Ziba, Mohammadjavad Veisimiankali, Hamid Haghani, (2020). Association between Demographic Characteristics and SleepQuality of Elderly Patients with Coronary Artery Disease Hospitalized in Imam Ali Hospital during 2018, Ilam University of Medical Science, 28(1), 1-11. magiran.com/p2128773
فریبا نصیری زیبا، محمدجواد ویسی میانکلی، حمید حقانی، بررسی کیفیت خواب با ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی (ع) در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1399؛ 28(1): 1-11. magiran.com/p2128773
Fariba Nasiri Ziba, Mohammadjavad Veisimiankali, Hamid Haghani, Association between Demographic Characteristics and SleepQuality of Elderly Patients with Coronary Artery Disease Hospitalized in Imam Ali Hospital during 2018, Ilam University of Medical Science, 2020; 28(1): 1-11. magiran.com/p2128773
فریبا نصیری زیبا، محمدجواد ویسی میانکلی، حمید حقانی، "بررسی کیفیت خواب با ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی (ع) در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28، شماره 1 (1399): 1-11. magiran.com/p2128773
Fariba Nasiri Ziba, Mohammadjavad Veisimiankali, Hamid Haghani, "Association between Demographic Characteristics and SleepQuality of Elderly Patients with Coronary Artery Disease Hospitalized in Imam Ali Hospital during 2018", Ilam University of Medical Science 28, no.1 (2020): 1-11. magiran.com/p2128773
فریبا نصیری زیبا، محمدجواد ویسی میانکلی، حمید حقانی، (1399). 'بررسی کیفیت خواب با ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی (ع) در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28(1)، صص.1-11. magiran.com/p2128773
Fariba Nasiri Ziba, Mohammadjavad Veisimiankali, Hamid Haghani, (2020). 'Association between Demographic Characteristics and SleepQuality of Elderly Patients with Coronary Artery Disease Hospitalized in Imam Ali Hospital during 2018', Ilam University of Medical Science, 28(1), pp.1-11. magiran.com/p2128773
فریبا نصیری زیبا؛ محمدجواد ویسی میانکلی؛ حمید حقانی. "بررسی کیفیت خواب با ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر بستری در بیمارستان امام علی (ع) در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28 ،1 ، 1399، 1-11. magiran.com/p2128773
Fariba Nasiri Ziba; Mohammadjavad Veisimiankali; Hamid Haghani. "Association between Demographic Characteristics and SleepQuality of Elderly Patients with Coronary Artery Disease Hospitalized in Imam Ali Hospital during 2018", Ilam University of Medical Science, 28, 1, 2020, 1-11. magiran.com/p2128773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال