ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا موسوی، میثم امینی، زیبا محمدی، مهدی بیرجندی، کبری رشیدی، (1399). تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکان، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28(1)، 56-66. magiran.com/p2128778
Zahra Mosavi, Meyssam Amini, Ziba Mohammadi, Mehdi Birjandi, Kobra Rashidi, (2020). The Effect of Home Care Education to Parents based onHealth Belief Model on Recurrent Urinary TractInfection of Children, Ilam University of Medical Science, 28(1), 56-66. magiran.com/p2128778
زهرا موسوی، میثم امینی، زیبا محمدی، مهدی بیرجندی، کبری رشیدی، تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1399؛ 28(1): 56-66. magiran.com/p2128778
Zahra Mosavi, Meyssam Amini, Ziba Mohammadi, Mehdi Birjandi, Kobra Rashidi, The Effect of Home Care Education to Parents based onHealth Belief Model on Recurrent Urinary TractInfection of Children, Ilam University of Medical Science, 2020; 28(1): 56-66. magiran.com/p2128778
زهرا موسوی، میثم امینی، زیبا محمدی، مهدی بیرجندی، کبری رشیدی، "تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28، شماره 1 (1399): 56-66. magiran.com/p2128778
Zahra Mosavi, Meyssam Amini, Ziba Mohammadi, Mehdi Birjandi, Kobra Rashidi, "The Effect of Home Care Education to Parents based onHealth Belief Model on Recurrent Urinary TractInfection of Children", Ilam University of Medical Science 28, no.1 (2020): 56-66. magiran.com/p2128778
زهرا موسوی، میثم امینی، زیبا محمدی، مهدی بیرجندی، کبری رشیدی، (1399). 'تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28(1)، صص.56-66. magiran.com/p2128778
Zahra Mosavi, Meyssam Amini, Ziba Mohammadi, Mehdi Birjandi, Kobra Rashidi, (2020). 'The Effect of Home Care Education to Parents based onHealth Belief Model on Recurrent Urinary TractInfection of Children', Ilam University of Medical Science, 28(1), pp.56-66. magiran.com/p2128778
زهرا موسوی؛ میثم امینی؛ زیبا محمدی؛ مهدی بیرجندی؛ کبری رشیدی. "تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین، طبق مدل اعتقاد بهداشتی بر عود عفونت ادراری کودکان". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28 ،1 ، 1399، 56-66. magiran.com/p2128778
Zahra Mosavi; Meyssam Amini; Ziba Mohammadi; Mehdi Birjandi; Kobra Rashidi. "The Effect of Home Care Education to Parents based onHealth Belief Model on Recurrent Urinary TractInfection of Children", Ilam University of Medical Science, 28, 1, 2020, 56-66. magiran.com/p2128778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال