ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مهرآبادی، مریم مسعودی فر، اقدس پرویزی، محمدحسن رخشانی، فروغ مرتضوی، (1399). بررسی تاثیر اجرای برنامه کلاس های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(1)، 58-68. magiran.com/p2129242
Maryam Mehrabadi, Maryam Masoudifar, Aghdas Parvizi, MohammadHasan Rakhshani, Forough Mortazavi , (2020). Effects of childbirth preparation classes program based on national guideline on fear of childbirth in pregnant women: a randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(1), 58-68. magiran.com/p2129242
مریم مهرآبادی، مریم مسعودی فر، اقدس پرویزی، محمدحسن رخشانی، فروغ مرتضوی، بررسی تاثیر اجرای برنامه کلاس های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(1): 58-68. magiran.com/p2129242
Maryam Mehrabadi, Maryam Masoudifar, Aghdas Parvizi, MohammadHasan Rakhshani, Forough Mortazavi , Effects of childbirth preparation classes program based on national guideline on fear of childbirth in pregnant women: a randomized clinical trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(1): 58-68. magiran.com/p2129242
مریم مهرآبادی، مریم مسعودی فر، اقدس پرویزی، محمدحسن رخشانی، فروغ مرتضوی، "بررسی تاثیر اجرای برنامه کلاس های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 1 (1399): 58-68. magiran.com/p2129242
Maryam Mehrabadi, Maryam Masoudifar, Aghdas Parvizi, MohammadHasan Rakhshani, Forough Mortazavi , "Effects of childbirth preparation classes program based on national guideline on fear of childbirth in pregnant women: a randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.1 (2020): 58-68. magiran.com/p2129242
مریم مهرآبادی، مریم مسعودی فر، اقدس پرویزی، محمدحسن رخشانی، فروغ مرتضوی، (1399). 'بررسی تاثیر اجرای برنامه کلاس های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(1)، صص.58-68. magiran.com/p2129242
Maryam Mehrabadi, Maryam Masoudifar, Aghdas Parvizi, MohammadHasan Rakhshani, Forough Mortazavi , (2020). 'Effects of childbirth preparation classes program based on national guideline on fear of childbirth in pregnant women: a randomized clinical trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(1), pp.58-68. magiran.com/p2129242
مریم مهرآبادی؛ مریم مسعودی فر؛ اقدس پرویزی؛ محمدحسن رخشانی؛ فروغ مرتضوی. "بررسی تاثیر اجرای برنامه کلاس های آمادگی زایمان مبتنی بر دستورالعمل کشوری بر ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،1 ، 1399، 58-68. magiran.com/p2129242
Maryam Mehrabadi; Maryam Masoudifar; Aghdas Parvizi; MohammadHasan Rakhshani; Forough Mortazavi . "Effects of childbirth preparation classes program based on national guideline on fear of childbirth in pregnant women: a randomized clinical trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 1, 2020, 58-68. magiran.com/p2129242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال