ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد فتحی زاده، وحید ولی پور دهنو، محمد فتحی، (1399). تاثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(1)، 69-78. magiran.com/p2129243
Mohammad Fathizadeh, Vahid Valipour Dehnou , Mohammad Fathi, (2020). Effect of 5 months aerobic exercise with low to moderate intensity on serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(1), 69-78. magiran.com/p2129243
محمد فتحی زاده، وحید ولی پور دهنو، محمد فتحی، تاثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(1): 69-78. magiran.com/p2129243
Mohammad Fathizadeh, Vahid Valipour Dehnou , Mohammad Fathi, Effect of 5 months aerobic exercise with low to moderate intensity on serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(1): 69-78. magiran.com/p2129243
محمد فتحی زاده، وحید ولی پور دهنو، محمد فتحی، "تاثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 1 (1399): 69-78. magiran.com/p2129243
Mohammad Fathizadeh, Vahid Valipour Dehnou , Mohammad Fathi, "Effect of 5 months aerobic exercise with low to moderate intensity on serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.1 (2020): 69-78. magiran.com/p2129243
محمد فتحی زاده، وحید ولی پور دهنو، محمد فتحی، (1399). 'تاثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(1)، صص.69-78. magiran.com/p2129243
Mohammad Fathizadeh, Vahid Valipour Dehnou , Mohammad Fathi, (2020). 'Effect of 5 months aerobic exercise with low to moderate intensity on serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(1), pp.69-78. magiran.com/p2129243
محمد فتحی زاده؛ وحید ولی پور دهنو؛ محمد فتحی. "تاثیر 5 ماه ورزش ایروبیک با شدت کم تا متوسط بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،1 ، 1399، 69-78. magiran.com/p2129243
Mohammad Fathizadeh; Vahid Valipour Dehnou ; Mohammad Fathi. "Effect of 5 months aerobic exercise with low to moderate intensity on serum liver enzymes in subclinical hypothyroidism women", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 1, 2020, 69-78. magiran.com/p2129243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال