ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدی پوررضائیان، محمدعلی بشارت، لیلی کوچک زاده، حجت الله فراهانی، (1398). طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(4)، 89-102. magiran.com/p2129275
Hoda Purrezaian, MohammadAli Besharat , Leili Koochakzadeh, Hojjatollah Farahani, (2020). Development and evaluation the effectiveness of family-based art therapy on children’s coping with cancer, Empowering Exceptional Children, 10(4), 89-102. magiran.com/p2129275
هدی پوررضائیان، محمدعلی بشارت، لیلی کوچک زاده، حجت الله فراهانی، طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1398؛ 10(4): 89-102. magiran.com/p2129275
Hoda Purrezaian, MohammadAli Besharat , Leili Koochakzadeh, Hojjatollah Farahani, Development and evaluation the effectiveness of family-based art therapy on children’s coping with cancer, Empowering Exceptional Children, 2020; 10(4): 89-102. magiran.com/p2129275
هدی پوررضائیان، محمدعلی بشارت، لیلی کوچک زاده، حجت الله فراهانی، "طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 10، شماره 4 (1398): 89-102. magiran.com/p2129275
Hoda Purrezaian, MohammadAli Besharat , Leili Koochakzadeh, Hojjatollah Farahani, "Development and evaluation the effectiveness of family-based art therapy on children’s coping with cancer", Empowering Exceptional Children 10, no.4 (2020): 89-102. magiran.com/p2129275
هدی پوررضائیان، محمدعلی بشارت، لیلی کوچک زاده، حجت الله فراهانی، (1398). 'طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(4)، صص.89-102. magiran.com/p2129275
Hoda Purrezaian, MohammadAli Besharat , Leili Koochakzadeh, Hojjatollah Farahani, (2020). 'Development and evaluation the effectiveness of family-based art therapy on children’s coping with cancer', Empowering Exceptional Children, 10(4), pp.89-102. magiran.com/p2129275
هدی پوررضائیان؛ محمدعلی بشارت؛ لیلی کوچک زاده؛ حجت الله فراهانی. "طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 10 ،4 ، 1398، 89-102. magiran.com/p2129275
Hoda Purrezaian; MohammadAli Besharat ; Leili Koochakzadeh; Hojjatollah Farahani. "Development and evaluation the effectiveness of family-based art therapy on children’s coping with cancer", Empowering Exceptional Children, 10, 4, 2020, 89-102. magiran.com/p2129275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال