ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین محمدی، حامد عابدینی، (1399). بررسی تجربی تاثیر رژیم های مختلف نور قرمز و آبی بر روی سرعت رشد و میزان لیپید در کشت پیوسته میکروجلبک و ساینوباکتری، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(2)، 193-199. magiran.com/p2129284
Amirhosein Mohammadi, Hamed Abedini, (2020). Experimental study of red and blue illumination on growth rate and lipid accumulation in continuous culture of microalgae and cyanobacteria, Modares Journal of Biotechnology, 11(2), 193-199. magiran.com/p2129284
امیرحسین محمدی، حامد عابدینی، بررسی تجربی تاثیر رژیم های مختلف نور قرمز و آبی بر روی سرعت رشد و میزان لیپید در کشت پیوسته میکروجلبک و ساینوباکتری. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1399؛ 11(2): 193-199. magiran.com/p2129284
Amirhosein Mohammadi, Hamed Abedini, Experimental study of red and blue illumination on growth rate and lipid accumulation in continuous culture of microalgae and cyanobacteria, Modares Journal of Biotechnology, 2020; 11(2): 193-199. magiran.com/p2129284
امیرحسین محمدی، حامد عابدینی، "بررسی تجربی تاثیر رژیم های مختلف نور قرمز و آبی بر روی سرعت رشد و میزان لیپید در کشت پیوسته میکروجلبک و ساینوباکتری"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 11، شماره 2 (1399): 193-199. magiran.com/p2129284
Amirhosein Mohammadi, Hamed Abedini, "Experimental study of red and blue illumination on growth rate and lipid accumulation in continuous culture of microalgae and cyanobacteria", Modares Journal of Biotechnology 11, no.2 (2020): 193-199. magiran.com/p2129284
امیرحسین محمدی، حامد عابدینی، (1399). 'بررسی تجربی تاثیر رژیم های مختلف نور قرمز و آبی بر روی سرعت رشد و میزان لیپید در کشت پیوسته میکروجلبک و ساینوباکتری'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11(2)، صص.193-199. magiran.com/p2129284
Amirhosein Mohammadi, Hamed Abedini, (2020). 'Experimental study of red and blue illumination on growth rate and lipid accumulation in continuous culture of microalgae and cyanobacteria', Modares Journal of Biotechnology, 11(2), pp.193-199. magiran.com/p2129284
امیرحسین محمدی؛ حامد عابدینی. "بررسی تجربی تاثیر رژیم های مختلف نور قرمز و آبی بر روی سرعت رشد و میزان لیپید در کشت پیوسته میکروجلبک و ساینوباکتری". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 11 ،2 ، 1399، 193-199. magiran.com/p2129284
Amirhosein Mohammadi; Hamed Abedini. "Experimental study of red and blue illumination on growth rate and lipid accumulation in continuous culture of microalgae and cyanobacteria", Modares Journal of Biotechnology, 11, 2, 2020, 193-199. magiran.com/p2129284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال