ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهین آرامش، آزاده قیطاسی، الهه مثنوی، ایزدپناه قیطاسی، سجاد حسن زاده، (1399). شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395، نشریه ارمغان دانش، 25(1)، 129-139. magiran.com/p2129373
SH. Aramesh, A. Qaitasi, E. Masnavi, I. Qaitasi, S. Hassanzadeh, (2020). Prevalence of Preeclampsia, Eclampsia and Related Factors in Pregnant Women Referred to Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016, Armaghane-danesh, 25(1), 129-139. magiran.com/p2129373
شهین آرامش، آزاده قیطاسی، الهه مثنوی، ایزدپناه قیطاسی، سجاد حسن زاده، شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395. نشریه ارمغان دانش، 1399؛ 25(1): 129-139. magiran.com/p2129373
SH. Aramesh, A. Qaitasi, E. Masnavi, I. Qaitasi, S. Hassanzadeh, Prevalence of Preeclampsia, Eclampsia and Related Factors in Pregnant Women Referred to Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016, Armaghane-danesh, 2020; 25(1): 129-139. magiran.com/p2129373
شهین آرامش، آزاده قیطاسی، الهه مثنوی، ایزدپناه قیطاسی، سجاد حسن زاده، "شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395"، نشریه ارمغان دانش 25، شماره 1 (1399): 129-139. magiran.com/p2129373
SH. Aramesh, A. Qaitasi, E. Masnavi, I. Qaitasi, S. Hassanzadeh, "Prevalence of Preeclampsia, Eclampsia and Related Factors in Pregnant Women Referred to Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016", Armaghane-danesh 25, no.1 (2020): 129-139. magiran.com/p2129373
شهین آرامش، آزاده قیطاسی، الهه مثنوی، ایزدپناه قیطاسی، سجاد حسن زاده، (1399). 'شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395'، نشریه ارمغان دانش، 25(1)، صص.129-139. magiran.com/p2129373
SH. Aramesh, A. Qaitasi, E. Masnavi, I. Qaitasi, S. Hassanzadeh, (2020). 'Prevalence of Preeclampsia, Eclampsia and Related Factors in Pregnant Women Referred to Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016', Armaghane-danesh, 25(1), pp.129-139. magiran.com/p2129373
شهین آرامش؛ آزاده قیطاسی؛ الهه مثنوی؛ ایزدپناه قیطاسی؛ سجاد حسن زاده. "شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395". نشریه ارمغان دانش، 25 ،1 ، 1399، 129-139. magiran.com/p2129373
SH. Aramesh; A. Qaitasi; E. Masnavi; I. Qaitasi; S. Hassanzadeh. "Prevalence of Preeclampsia, Eclampsia and Related Factors in Pregnant Women Referred to Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016", Armaghane-danesh, 25, 1, 2020, 129-139. magiran.com/p2129373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال