ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده دهقانی، محمدعلی بشارت، رضا رستمی، رضا زمردی، همایون واحدی، (1399). مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11(1)، 49-65. magiran.com/p2129408
Sepideh Dehghani, MohammadAli Besharat , Reza Rostami, Reza Zomorrodi, Homayoun Vahedi, (2020). The Comparison of Electroencephalography Power Spectrum Between Patients with Irritable Bowel Syndrome and Healthy People, Journal of Applied Psycology Research, 11(1), 49-65. magiran.com/p2129408
سپیده دهقانی، محمدعلی بشارت، رضا رستمی، رضا زمردی، همایون واحدی، مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1399؛ 11(1): 49-65. magiran.com/p2129408
Sepideh Dehghani, MohammadAli Besharat , Reza Rostami, Reza Zomorrodi, Homayoun Vahedi, The Comparison of Electroencephalography Power Spectrum Between Patients with Irritable Bowel Syndrome and Healthy People, Journal of Applied Psycology Research, 2020; 11(1): 49-65. magiran.com/p2129408
سپیده دهقانی، محمدعلی بشارت، رضا رستمی، رضا زمردی، همایون واحدی، "مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم"، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 11، شماره 1 (1399): 49-65. magiran.com/p2129408
Sepideh Dehghani, MohammadAli Besharat , Reza Rostami, Reza Zomorrodi, Homayoun Vahedi, "The Comparison of Electroencephalography Power Spectrum Between Patients with Irritable Bowel Syndrome and Healthy People", Journal of Applied Psycology Research 11, no.1 (2020): 49-65. magiran.com/p2129408
سپیده دهقانی، محمدعلی بشارت، رضا رستمی، رضا زمردی، همایون واحدی، (1399). 'مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم'، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11(1)، صص.49-65. magiran.com/p2129408
Sepideh Dehghani, MohammadAli Besharat , Reza Rostami, Reza Zomorrodi, Homayoun Vahedi, (2020). 'The Comparison of Electroencephalography Power Spectrum Between Patients with Irritable Bowel Syndrome and Healthy People', Journal of Applied Psycology Research, 11(1), pp.49-65. magiran.com/p2129408
سپیده دهقانی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ رضا زمردی؛ همایون واحدی. "مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم". مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11 ،1 ، 1399، 49-65. magiran.com/p2129408
Sepideh Dehghani; MohammadAli Besharat ; Reza Rostami; Reza Zomorrodi; Homayoun Vahedi. "The Comparison of Electroencephalography Power Spectrum Between Patients with Irritable Bowel Syndrome and Healthy People", Journal of Applied Psycology Research, 11, 1, 2020, 49-65. magiran.com/p2129408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال