ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حمیدرضا سیدمحمدی، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، رضا پاشا، بهنام مکوندی، (1399). اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی مغز کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22(1)، 7-16. magiran.com/p2129602
Seyed Hamidreza Seyedmohammadi, Parvin Ehteshamzadeh, Fariba Hafezi, Reza Pasha, Behnam Makvandi, (2020). Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation and cognitive rehabilitation after drug therapy on executive brain functions of children with attention deficit hyperactivity disorder: A clinical trial study, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 22(1), 7-16. magiran.com/p2129602
سید حمیدرضا سیدمحمدی، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، رضا پاشا، بهنام مکوندی، اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی مغز کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1399؛ 22(1): 7-16. magiran.com/p2129602
Seyed Hamidreza Seyedmohammadi, Parvin Ehteshamzadeh, Fariba Hafezi, Reza Pasha, Behnam Makvandi, Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation and cognitive rehabilitation after drug therapy on executive brain functions of children with attention deficit hyperactivity disorder: A clinical trial study, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2020; 22(1): 7-16. magiran.com/p2129602
سید حمیدرضا سیدمحمدی، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، رضا پاشا، بهنام مکوندی، "اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی مغز کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 22، شماره 1 (1399): 7-16. magiran.com/p2129602
Seyed Hamidreza Seyedmohammadi, Parvin Ehteshamzadeh, Fariba Hafezi, Reza Pasha, Behnam Makvandi, "Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation and cognitive rehabilitation after drug therapy on executive brain functions of children with attention deficit hyperactivity disorder: A clinical trial study", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 22, no.1 (2020): 7-16. magiran.com/p2129602
سید حمیدرضا سیدمحمدی، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، رضا پاشا، بهنام مکوندی، (1399). 'اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی مغز کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22(1)، صص.7-16. magiran.com/p2129602
Seyed Hamidreza Seyedmohammadi, Parvin Ehteshamzadeh, Fariba Hafezi, Reza Pasha, Behnam Makvandi, (2020). 'Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation and cognitive rehabilitation after drug therapy on executive brain functions of children with attention deficit hyperactivity disorder: A clinical trial study', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 22(1), pp.7-16. magiran.com/p2129602
سید حمیدرضا سیدمحمدی؛ پروین احتشام زاده؛ فریبا حافظی؛ رضا پاشا؛ بهنام مکوندی. "اثربخشی توانبخشی شناختی در مقایسه با توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی بر کارکردهای اجرایی مغز کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی- بیش فعالی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 22 ،1 ، 1399، 7-16. magiran.com/p2129602
Seyed Hamidreza Seyedmohammadi; Parvin Ehteshamzadeh; Fariba Hafezi; Reza Pasha; Behnam Makvandi. "Comparison of the effectiveness of cognitive rehabilitation and cognitive rehabilitation after drug therapy on executive brain functions of children with attention deficit hyperactivity disorder: A clinical trial study", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 22, 1, 2020, 7-16. magiran.com/p2129602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال