ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد محمدی، سعید کیانبخت، شمسعلی رضازاده، مجتبی ضیایی، حسن فلاح حسینی، (1399). اثربخشی بالینی عصاره دانه گیاه خار مریم (Silybum marianum) در درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی: یک مرور روایتی، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(73)، 12-26. magiran.com/p2129669
Sayed Mohammad Mohammadi, Saeed Kianbakht, Shamsali Rezazadeh, Mojtaba Ziaee, Hasan Fallah Huseini, (2020). Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative review, Journal of Medicinal Plants, 18(73), 12-26. magiran.com/p2129669
سید محمد محمدی، سعید کیانبخت، شمسعلی رضازاده، مجتبی ضیایی، حسن فلاح حسینی، اثربخشی بالینی عصاره دانه گیاه خار مریم (Silybum marianum) در درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی: یک مرور روایتی. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 18(73): 12-26. magiran.com/p2129669
Sayed Mohammad Mohammadi, Saeed Kianbakht, Shamsali Rezazadeh, Mojtaba Ziaee, Hasan Fallah Huseini, Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative review, Journal of Medicinal Plants, 2020; 18(73): 12-26. magiran.com/p2129669
سید محمد محمدی، سعید کیانبخت، شمسعلی رضازاده، مجتبی ضیایی، حسن فلاح حسینی، "اثربخشی بالینی عصاره دانه گیاه خار مریم (Silybum marianum) در درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی: یک مرور روایتی"، فصلنامه گیاهان دارویی 18، شماره 73 (1399): 12-26. magiran.com/p2129669
Sayed Mohammad Mohammadi, Saeed Kianbakht, Shamsali Rezazadeh, Mojtaba Ziaee, Hasan Fallah Huseini, "Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative review", Journal of Medicinal Plants 18, no.73 (2020): 12-26. magiran.com/p2129669
سید محمد محمدی، سعید کیانبخت، شمسعلی رضازاده، مجتبی ضیایی، حسن فلاح حسینی، (1399). 'اثربخشی بالینی عصاره دانه گیاه خار مریم (Silybum marianum) در درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی: یک مرور روایتی'، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(73)، صص.12-26. magiran.com/p2129669
Sayed Mohammad Mohammadi, Saeed Kianbakht, Shamsali Rezazadeh, Mojtaba Ziaee, Hasan Fallah Huseini, (2020). 'Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative review', Journal of Medicinal Plants, 18(73), pp.12-26. magiran.com/p2129669
سید محمد محمدی؛ سعید کیانبخت؛ شمسعلی رضازاده؛ مجتبی ضیایی؛ حسن فلاح حسینی. "اثربخشی بالینی عصاره دانه گیاه خار مریم (Silybum marianum) در درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی: یک مرور روایتی". فصلنامه گیاهان دارویی، 18 ،73 ، 1399، 12-26. magiran.com/p2129669
Sayed Mohammad Mohammadi; Saeed Kianbakht; Shamsali Rezazadeh; Mojtaba Ziaee; Hasan Fallah Huseini. "Clinical efficacy of Silybum marianum seed extract in treatment of type 2 diabetes mellitus and non-alcoholic fatty liver disease: a narrative review", Journal of Medicinal Plants, 18, 73, 2020, 12-26. magiran.com/p2129669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال