ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان محسنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، (1399). اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(73)، 119-132. magiran.com/p2129678
Iman Mohseni, Maghsoud Peeri, MohamadAli Azarbayjani, (2020). Dietary supplementation with Salvia officinalis L. and aerobic training attenuates memory deficits via the CREB-BDNF pathway in amyloid beta- injected rats, Journal of Medicinal Plants, 18(73), 119-132. magiran.com/p2129678
ایمان محسنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 18(73): 119-132. magiran.com/p2129678
Iman Mohseni, Maghsoud Peeri, MohamadAli Azarbayjani, Dietary supplementation with Salvia officinalis L. and aerobic training attenuates memory deficits via the CREB-BDNF pathway in amyloid beta- injected rats, Journal of Medicinal Plants, 2020; 18(73): 119-132. magiran.com/p2129678
ایمان محسنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، "اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید"، فصلنامه گیاهان دارویی 18، شماره 73 (1399): 119-132. magiran.com/p2129678
Iman Mohseni, Maghsoud Peeri, MohamadAli Azarbayjani, "Dietary supplementation with Salvia officinalis L. and aerobic training attenuates memory deficits via the CREB-BDNF pathway in amyloid beta- injected rats", Journal of Medicinal Plants 18, no.73 (2020): 119-132. magiran.com/p2129678
ایمان محسنی، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، (1399). 'اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید'، فصلنامه گیاهان دارویی، 18(73)، صص.119-132. magiran.com/p2129678
Iman Mohseni, Maghsoud Peeri, MohamadAli Azarbayjani, (2020). 'Dietary supplementation with Salvia officinalis L. and aerobic training attenuates memory deficits via the CREB-BDNF pathway in amyloid beta- injected rats', Journal of Medicinal Plants, 18(73), pp.119-132. magiran.com/p2129678
ایمان محسنی؛ مقصود پیری؛ محمدعلی آذربایجانی. "اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید". فصلنامه گیاهان دارویی، 18 ،73 ، 1399، 119-132. magiran.com/p2129678
Iman Mohseni; Maghsoud Peeri; MohamadAli Azarbayjani. "Dietary supplementation with Salvia officinalis L. and aerobic training attenuates memory deficits via the CREB-BDNF pathway in amyloid beta- injected rats", Journal of Medicinal Plants, 18, 73, 2020, 119-132. magiran.com/p2129678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال