ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان دیندار اصفهانی، (1399). تبیین اصول تسهیلگر در برنامه «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشه اسلامی، نشریه فلسفه و کودک، 5(3)، 71-84. magiran.com/p2129734
Iman Dindar Isfahani, (2020). Facilitating Principles in Philosophy and Children Corresponding to Islamic Thought, Philosophy and Children, 5(3), 71-84. magiran.com/p2129734
ایمان دیندار اصفهانی، تبیین اصول تسهیلگر در برنامه «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشه اسلامی. نشریه فلسفه و کودک، 1399؛ 5(3): 71-84. magiran.com/p2129734
Iman Dindar Isfahani, Facilitating Principles in Philosophy and Children Corresponding to Islamic Thought, Philosophy and Children, 2020; 5(3): 71-84. magiran.com/p2129734
ایمان دیندار اصفهانی، "تبیین اصول تسهیلگر در برنامه «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشه اسلامی"، نشریه فلسفه و کودک 5، شماره 3 (1399): 71-84. magiran.com/p2129734
Iman Dindar Isfahani, "Facilitating Principles in Philosophy and Children Corresponding to Islamic Thought", Philosophy and Children 5, no.3 (2020): 71-84. magiran.com/p2129734
ایمان دیندار اصفهانی، (1399). 'تبیین اصول تسهیلگر در برنامه «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشه اسلامی'، نشریه فلسفه و کودک، 5(3)، صص.71-84. magiran.com/p2129734
Iman Dindar Isfahani, (2020). 'Facilitating Principles in Philosophy and Children Corresponding to Islamic Thought', Philosophy and Children, 5(3), pp.71-84. magiran.com/p2129734
ایمان دیندار اصفهانی. "تبیین اصول تسهیلگر در برنامه «فلسفه و کودک» در تناظر با اندیشه اسلامی". نشریه فلسفه و کودک، 5 ،3 ، 1399، 71-84. magiran.com/p2129734
Iman Dindar Isfahani. "Facilitating Principles in Philosophy and Children Corresponding to Islamic Thought", Philosophy and Children, 5, 3, 2020, 71-84. magiran.com/p2129734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال