ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی مقدادی، محمدمهدی بادامی، (1398). رهیافت های حقوقی حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط های آموزشی، مجله حقوق کودک، 1(2)، 99-131. magiran.com/p2129784
Mohamad Mahdi Meghdadi, Mohamad Mahdi Badami, (2019). Legal Approaches to Protecting Children against Violence In Educational Environments, Child Rights Journal, 1(2), 99-131. magiran.com/p2129784
محمدمهدی مقدادی، محمدمهدی بادامی، رهیافت های حقوقی حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط های آموزشی. مجله حقوق کودک، 1398؛ 1(2): 99-131. magiran.com/p2129784
Mohamad Mahdi Meghdadi, Mohamad Mahdi Badami, Legal Approaches to Protecting Children against Violence In Educational Environments, Child Rights Journal, 2019; 1(2): 99-131. magiran.com/p2129784
محمدمهدی مقدادی، محمدمهدی بادامی، "رهیافت های حقوقی حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط های آموزشی"، مجله حقوق کودک 1، شماره 2 (1398): 99-131. magiran.com/p2129784
Mohamad Mahdi Meghdadi, Mohamad Mahdi Badami, "Legal Approaches to Protecting Children against Violence In Educational Environments", Child Rights Journal 1, no.2 (2019): 99-131. magiran.com/p2129784
محمدمهدی مقدادی، محمدمهدی بادامی، (1398). 'رهیافت های حقوقی حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط های آموزشی'، مجله حقوق کودک، 1(2)، صص.99-131. magiran.com/p2129784
Mohamad Mahdi Meghdadi, Mohamad Mahdi Badami, (2019). 'Legal Approaches to Protecting Children against Violence In Educational Environments', Child Rights Journal, 1(2), pp.99-131. magiran.com/p2129784
محمدمهدی مقدادی؛ محمدمهدی بادامی. "رهیافت های حقوقی حمایت از کودکان در برابر خشونت در محیط های آموزشی". مجله حقوق کودک، 1 ،2 ، 1398، 99-131. magiran.com/p2129784
Mohamad Mahdi Meghdadi; Mohamad Mahdi Badami. "Legal Approaches to Protecting Children against Violence In Educational Environments", Child Rights Journal, 1, 2, 2019, 99-131. magiran.com/p2129784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال