ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه زهرا رجبی کفشگر، علیرضا عرب، (1398). شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین بدترین، نشریه سیاست نامه علم و فناوری، 9(3)، 27-44. magiran.com/p2129866
Fatemeh Zahra Rajabi Kafshgar , Alireza Arab, (2019). Identification and Prioritization Barriers to Implementing Resistance Economy: Best Worst Method Multi-Criteria Expert Driven Approach, Science and Technoligi Policy Letters, 9(3), 27-44. magiran.com/p2129866
فاطمه زهرا رجبی کفشگر، علیرضا عرب، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین بدترین. نشریه سیاست نامه علم و فناوری، 1398؛ 9(3): 27-44. magiran.com/p2129866
Fatemeh Zahra Rajabi Kafshgar , Alireza Arab, Identification and Prioritization Barriers to Implementing Resistance Economy: Best Worst Method Multi-Criteria Expert Driven Approach, Science and Technoligi Policy Letters, 2019; 9(3): 27-44. magiran.com/p2129866
فاطمه زهرا رجبی کفشگر، علیرضا عرب، "شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین بدترین"، نشریه سیاست نامه علم و فناوری 9، شماره 3 (1398): 27-44. magiran.com/p2129866
Fatemeh Zahra Rajabi Kafshgar , Alireza Arab, "Identification and Prioritization Barriers to Implementing Resistance Economy: Best Worst Method Multi-Criteria Expert Driven Approach", Science and Technoligi Policy Letters 9, no.3 (2019): 27-44. magiran.com/p2129866
فاطمه زهرا رجبی کفشگر، علیرضا عرب، (1398). 'شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین بدترین'، نشریه سیاست نامه علم و فناوری، 9(3)، صص.27-44. magiran.com/p2129866
Fatemeh Zahra Rajabi Kafshgar , Alireza Arab, (2019). 'Identification and Prioritization Barriers to Implementing Resistance Economy: Best Worst Method Multi-Criteria Expert Driven Approach', Science and Technoligi Policy Letters, 9(3), pp.27-44. magiran.com/p2129866
فاطمه زهرا رجبی کفشگر؛ علیرضا عرب. "شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی اقتصاد مقاومتی: رویکرد چندمعیاره خبره محور بهترین بدترین". نشریه سیاست نامه علم و فناوری، 9 ،3 ، 1398، 27-44. magiran.com/p2129866
Fatemeh Zahra Rajabi Kafshgar ; Alireza Arab. "Identification and Prioritization Barriers to Implementing Resistance Economy: Best Worst Method Multi-Criteria Expert Driven Approach", Science and Technoligi Policy Letters, 9, 3, 2019, 27-44. magiran.com/p2129866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال