ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیتا نوریان، (1399). روشهای ویژه سروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 13(49)، 39-58. magiran.com/p2129886
Bita Noorian, (2020). Intertextuality of the Qur'an and Mathnavi in Sorouri’s Interpretation, , 13(49), 39-58. magiran.com/p2129886
بیتا نوریان، روشهای ویژه سروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها. مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 1399؛ 13(49): 39-58. magiran.com/p2129886
Bita Noorian, Intertextuality of the Qur'an and Mathnavi in Sorouri’s Interpretation, , 2020; 13(49): 39-58. magiran.com/p2129886
بیتا نوریان، "روشهای ویژه سروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها"، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 13، شماره 49 (1399): 39-58. magiran.com/p2129886
Bita Noorian, "Intertextuality of the Qur'an and Mathnavi in Sorouri’s Interpretation", 13, no.49 (2020): 39-58. magiran.com/p2129886
بیتا نوریان، (1399). 'روشهای ویژه سروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها'، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 13(49)، صص.39-58. magiran.com/p2129886
Bita Noorian, (2020). 'Intertextuality of the Qur'an and Mathnavi in Sorouri’s Interpretation', , 13(49), pp.39-58. magiran.com/p2129886
بیتا نوریان. "روشهای ویژه سروری در شرح قرآنی مثنوی مولوی و استفاده از بینامتنیت آنها". مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 13 ،49 ، 1399، 39-58. magiran.com/p2129886
Bita Noorian. "Intertextuality of the Qur'an and Mathnavi in Sorouri’s Interpretation", , 13, 49, 2020, 39-58. magiran.com/p2129886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال