ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا شمس، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، حسن متین همایی، (1398). اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx وPAB بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه، مجله علوم پزشکی رازی، 26(189)، 156-166. magiran.com/p2129971
Zahra Shams, MohammadAli Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Hasan Matin Homaee, (2020). The effect of aerobic training and Vitamin Don GPx concentration and PABin lung tissue of rats exposed to Hydrogen Peroxide, Razi Journal of Medical Sciences, 26(189), 156-166. magiran.com/p2129971
زهرا شمس، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، حسن متین همایی، اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx وPAB بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(189): 156-166. magiran.com/p2129971
Zahra Shams, MohammadAli Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Hasan Matin Homaee, The effect of aerobic training and Vitamin Don GPx concentration and PABin lung tissue of rats exposed to Hydrogen Peroxide, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(189): 156-166. magiran.com/p2129971
زهرا شمس، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، حسن متین همایی، "اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx وPAB بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 189 (1398): 156-166. magiran.com/p2129971
Zahra Shams, MohammadAli Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Hasan Matin Homaee, "The effect of aerobic training and Vitamin Don GPx concentration and PABin lung tissue of rats exposed to Hydrogen Peroxide", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.189 (2020): 156-166. magiran.com/p2129971
زهرا شمس، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری، حسن متین همایی، (1398). 'اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx وPAB بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(189)، صص.156-166. magiran.com/p2129971
Zahra Shams, MohammadAli Azarbayjani, Maghsoud Peeri, Hasan Matin Homaee, (2020). 'The effect of aerobic training and Vitamin Don GPx concentration and PABin lung tissue of rats exposed to Hydrogen Peroxide', Razi Journal of Medical Sciences, 26(189), pp.156-166. magiran.com/p2129971
زهرا شمس؛ محمدعلی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی. "اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx وPAB بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،189 ، 1398، 156-166. magiran.com/p2129971
Zahra Shams; MohammadAli Azarbayjani; Maghsoud Peeri; Hasan Matin Homaee. "The effect of aerobic training and Vitamin Don GPx concentration and PABin lung tissue of rats exposed to Hydrogen Peroxide", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 189, 2020, 156-166. magiran.com/p2129971
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال