ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان ابطحی، شیرین آبادی خواه ، محمود دهقان، (1399). تاثیر بازخورد کامپیوتری و دست نویس مشارکتی همتایان در عملکرد نوشتار دانشجویان زبان خارجی، نشریه پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی، 7(3)، 92-113. magiran.com/p2130147
Marjan Abtahi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan, (2020). The Influence of Computer-based and Collaborative Handwritten Peer Feedback on the Writing Performance of EFL Learners, Journal of Modern Research in English Language Studies, 7(3), 92-113. magiran.com/p2130147
مرجان ابطحی، شیرین آبادی خواه ، محمود دهقان، تاثیر بازخورد کامپیوتری و دست نویس مشارکتی همتایان در عملکرد نوشتار دانشجویان زبان خارجی. نشریه پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی، 1399؛ 7(3): 92-113. magiran.com/p2130147
Marjan Abtahi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan, The Influence of Computer-based and Collaborative Handwritten Peer Feedback on the Writing Performance of EFL Learners, Journal of Modern Research in English Language Studies, 2020; 7(3): 92-113. magiran.com/p2130147
مرجان ابطحی، شیرین آبادی خواه ، محمود دهقان، "تاثیر بازخورد کامپیوتری و دست نویس مشارکتی همتایان در عملکرد نوشتار دانشجویان زبان خارجی"، نشریه پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی 7، شماره 3 (1399): 92-113. magiran.com/p2130147
Marjan Abtahi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan, "The Influence of Computer-based and Collaborative Handwritten Peer Feedback on the Writing Performance of EFL Learners", Journal of Modern Research in English Language Studies 7, no.3 (2020): 92-113. magiran.com/p2130147
مرجان ابطحی، شیرین آبادی خواه ، محمود دهقان، (1399). 'تاثیر بازخورد کامپیوتری و دست نویس مشارکتی همتایان در عملکرد نوشتار دانشجویان زبان خارجی'، نشریه پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی، 7(3)، صص.92-113. magiran.com/p2130147
Marjan Abtahi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan, (2020). 'The Influence of Computer-based and Collaborative Handwritten Peer Feedback on the Writing Performance of EFL Learners', Journal of Modern Research in English Language Studies, 7(3), pp.92-113. magiran.com/p2130147
مرجان ابطحی؛ شیرین آبادی خواه ؛ محمود دهقان. "تاثیر بازخورد کامپیوتری و دست نویس مشارکتی همتایان در عملکرد نوشتار دانشجویان زبان خارجی". نشریه پژوهش های نوین در مطالعات زبان انگلیسی، 7 ،3 ، 1399، 92-113. magiran.com/p2130147
Marjan Abtahi; Shirin Abadikhah; Mahmood Dehqan. "The Influence of Computer-based and Collaborative Handwritten Peer Feedback on the Writing Performance of EFL Learners", Journal of Modern Research in English Language Studies, 7, 3, 2020, 92-113. magiran.com/p2130147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال