ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محسن احمدی، عباس صالحی نجف آبادی، قاسم ترابی، (1399). مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی، مجله پژوهش های اعتقادی کلامی، 10(38)، 7-32. magiran.com/p2130168
seyed mohsen ahmadi, abbas Salehi Najafabadi, qhasem Torabi, (2020). A Comparative Study of the Idea of Islamic Government in the Works of Abdolkarim Soroush and Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, Theological - Doctrinal Research, 10(38), 7-32. magiran.com/p2130168
سید محسن احمدی، عباس صالحی نجف آبادی، قاسم ترابی، مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی. مجله پژوهش های اعتقادی کلامی، 1399؛ 10(38): 7-32. magiran.com/p2130168
seyed mohsen ahmadi, abbas Salehi Najafabadi, qhasem Torabi, A Comparative Study of the Idea of Islamic Government in the Works of Abdolkarim Soroush and Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, Theological - Doctrinal Research, 2020; 10(38): 7-32. magiran.com/p2130168
سید محسن احمدی، عباس صالحی نجف آبادی، قاسم ترابی، "مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی"، مجله پژوهش های اعتقادی کلامی 10، شماره 38 (1399): 7-32. magiran.com/p2130168
seyed mohsen ahmadi, abbas Salehi Najafabadi, qhasem Torabi, "A Comparative Study of the Idea of Islamic Government in the Works of Abdolkarim Soroush and Mohammad Taqi Mesbah Yazdi", Theological - Doctrinal Research 10, no.38 (2020): 7-32. magiran.com/p2130168
سید محسن احمدی، عباس صالحی نجف آبادی، قاسم ترابی، (1399). 'مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی'، مجله پژوهش های اعتقادی کلامی، 10(38)، صص.7-32. magiran.com/p2130168
seyed mohsen ahmadi, abbas Salehi Najafabadi, qhasem Torabi, (2020). 'A Comparative Study of the Idea of Islamic Government in the Works of Abdolkarim Soroush and Mohammad Taqi Mesbah Yazdi', Theological - Doctrinal Research, 10(38), pp.7-32. magiran.com/p2130168
سید محسن احمدی؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی. "مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی". مجله پژوهش های اعتقادی کلامی، 10 ،38 ، 1399، 7-32. magiran.com/p2130168
seyed mohsen ahmadi; abbas Salehi Najafabadi; qhasem Torabi. "A Comparative Study of the Idea of Islamic Government in the Works of Abdolkarim Soroush and Mohammad Taqi Mesbah Yazdi", Theological - Doctrinal Research, 10, 38, 2020, 7-32. magiran.com/p2130168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال