ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، حسن فروزان فر، (1399). تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی به روش گروه همسالان بر رفتارهای بهداشت قاعدگی نوجوانان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 1-10. magiran.com/p2130330
R.Jarrahi, N.Golmakani , S.Mazlom, H.Forouzanfar, (2020). The effect of menstrual health education in peer group on menstrual health behaviors in adolescents: A randomized clinical trial study, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 1-10. magiran.com/p2130330
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، حسن فروزان فر، تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی به روش گروه همسالان بر رفتارهای بهداشت قاعدگی نوجوانان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 1-10. magiran.com/p2130330
R.Jarrahi, N.Golmakani , S.Mazlom, H.Forouzanfar, The effect of menstrual health education in peer group on menstrual health behaviors in adolescents: A randomized clinical trial study, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 1-10. magiran.com/p2130330
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، حسن فروزان فر، "تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی به روش گروه همسالان بر رفتارهای بهداشت قاعدگی نوجوانان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 1-10. magiran.com/p2130330
R.Jarrahi, N.Golmakani , S.Mazlom, H.Forouzanfar, "The effect of menstrual health education in peer group on menstrual health behaviors in adolescents: A randomized clinical trial study", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 1-10. magiran.com/p2130330
ریحانه جراحی، ناهید گلمکانی، سید رضا مظلوم، حسن فروزان فر، (1399). 'تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی به روش گروه همسالان بر رفتارهای بهداشت قاعدگی نوجوانان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.1-10. magiran.com/p2130330
R.Jarrahi, N.Golmakani , S.Mazlom, H.Forouzanfar, (2020). 'The effect of menstrual health education in peer group on menstrual health behaviors in adolescents: A randomized clinical trial study', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.1-10. magiran.com/p2130330
ریحانه جراحی؛ ناهید گلمکانی؛ سید رضا مظلوم؛ حسن فروزان فر. "تاثیر آموزش بهداشت قاعدگی به روش گروه همسالان بر رفتارهای بهداشت قاعدگی نوجوانان، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 1-10. magiran.com/p2130330
R.Jarrahi; N.Golmakani ; S.Mazlom; H.Forouzanfar. "The effect of menstrual health education in peer group on menstrual health behaviors in adolescents: A randomized clinical trial study", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 1-10. magiran.com/p2130330
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال