ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا حسین زاده، پریسا عباسی، حسن شاهرخی، نادر مهدوی، شیرین برزنجه عطری، (1399). شیوه های فرزند پروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 11-22. magiran.com/p2130331
M.Hosseinzadeh, P.Abbasi , H.Shahrokhi, N.Mahdavi, SH.Barzanjeh Atri, (2020). Maternal parenting styles and its relationship with emotional-behavioral problems in children with autism spectrum disorder referred to the autism center of Tabriz university of medical sciences, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 11-22. magiran.com/p2130331
مینا حسین زاده، پریسا عباسی، حسن شاهرخی، نادر مهدوی، شیرین برزنجه عطری، شیوه های فرزند پروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 11-22. magiran.com/p2130331
M.Hosseinzadeh, P.Abbasi , H.Shahrokhi, N.Mahdavi, SH.Barzanjeh Atri, Maternal parenting styles and its relationship with emotional-behavioral problems in children with autism spectrum disorder referred to the autism center of Tabriz university of medical sciences, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 11-22. magiran.com/p2130331
مینا حسین زاده، پریسا عباسی، حسن شاهرخی، نادر مهدوی، شیرین برزنجه عطری، "شیوه های فرزند پروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 11-22. magiran.com/p2130331
M.Hosseinzadeh, P.Abbasi , H.Shahrokhi, N.Mahdavi, SH.Barzanjeh Atri, "Maternal parenting styles and its relationship with emotional-behavioral problems in children with autism spectrum disorder referred to the autism center of Tabriz university of medical sciences", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 11-22. magiran.com/p2130331
مینا حسین زاده، پریسا عباسی، حسن شاهرخی، نادر مهدوی، شیرین برزنجه عطری، (1399). 'شیوه های فرزند پروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.11-22. magiran.com/p2130331
M.Hosseinzadeh, P.Abbasi , H.Shahrokhi, N.Mahdavi, SH.Barzanjeh Atri, (2020). 'Maternal parenting styles and its relationship with emotional-behavioral problems in children with autism spectrum disorder referred to the autism center of Tabriz university of medical sciences', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.11-22. magiran.com/p2130331
مینا حسین زاده؛ پریسا عباسی؛ حسن شاهرخی؛ نادر مهدوی؛ شیرین برزنجه عطری. "شیوه های فرزند پروری مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به مرکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 11-22. magiran.com/p2130331
M.Hosseinzadeh; P.Abbasi ; H.Shahrokhi; N.Mahdavi; SH.Barzanjeh Atri. "Maternal parenting styles and its relationship with emotional-behavioral problems in children with autism spectrum disorder referred to the autism center of Tabriz university of medical sciences", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 11-22. magiran.com/p2130331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال