ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس قدرتی تربتی، حمید نجات، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حسین اکبری امرغان، (1399). مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر شفقت بر سطح کورتیزول خون و خود کنترلی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 35-48. magiran.com/p2130333
A.Godrati Torbati, H.Nejat, H.Toozandehjani, A.Samari, H.Akbari Amarghan, (2020). Comparing the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Compassion Focused Therapy on blood cortisol levels and self-control in drug abusers, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 35-48. magiran.com/p2130333
عباس قدرتی تربتی، حمید نجات، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حسین اکبری امرغان، مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر شفقت بر سطح کورتیزول خون و خود کنترلی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 35-48. magiran.com/p2130333
A.Godrati Torbati, H.Nejat, H.Toozandehjani, A.Samari, H.Akbari Amarghan, Comparing the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Compassion Focused Therapy on blood cortisol levels and self-control in drug abusers, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 35-48. magiran.com/p2130333
عباس قدرتی تربتی، حمید نجات، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حسین اکبری امرغان، "مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر شفقت بر سطح کورتیزول خون و خود کنترلی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 35-48. magiran.com/p2130333
A.Godrati Torbati, H.Nejat, H.Toozandehjani, A.Samari, H.Akbari Amarghan, "Comparing the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Compassion Focused Therapy on blood cortisol levels and self-control in drug abusers", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 35-48. magiran.com/p2130333
عباس قدرتی تربتی، حمید نجات، حسن توزنده جانی، علی اکبر ثمری، حسین اکبری امرغان، (1399). 'مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر شفقت بر سطح کورتیزول خون و خود کنترلی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.35-48. magiran.com/p2130333
A.Godrati Torbati, H.Nejat, H.Toozandehjani, A.Samari, H.Akbari Amarghan, (2020). 'Comparing the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Compassion Focused Therapy on blood cortisol levels and self-control in drug abusers', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.35-48. magiran.com/p2130333
عباس قدرتی تربتی؛ حمید نجات؛ حسن توزنده جانی؛ علی اکبر ثمری؛ حسین اکبری امرغان. "مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک و درمان متمرکز بر شفقت بر سطح کورتیزول خون و خود کنترلی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 35-48. magiran.com/p2130333
A.Godrati Torbati; H.Nejat; H.Toozandehjani; A.Samari; H.Akbari Amarghan. "Comparing the effectiveness of Dialectical Behavior Therapy and Compassion Focused Therapy on blood cortisol levels and self-control in drug abusers", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 35-48. magiran.com/p2130333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال